Autodesk je jedním z technologických lídrů na trhu s CAD softwarem. Vděčíme mu mimo jiné za to, že zásadním způsobem přispěl ke zpřístupnění CAD aplikací širokému okruhu uživatelů. Jenže svět se mění a Autodesk se musí měnit s ním, ba co víc, musí mít před těmito změnami náskok.

Z řad dodavatelů softwaru pro počítačovou podporu navrhování Autodesk vybočuje velmi pestrou nabídkou cloudových aplikací, která se neustále rychlým tempem rozšiřuje. Příklon k pronajímání softwarových nástrojů jako služby a postupné opouštění dosud užívaných licenčních modelů jako je nákup licencí nebo upgradů, má dopady na uživatele i na firmu samotnou. Při tomto překotném vývoji v posledních letech Autodesk navíc investuje do poměrně zásadních akvizic, které se nesmazatelně podepisují na podobě a fungování celého trhu – za všechny zde stačí zmínit jeho razantní vstup do segmentu CAM systémů prostřednictvím koupě společnosti Delcam. To vše jsou témata, o kterých jsme hovořili s Davidem Palasem, ředitelem firmy Autodesk pro země střední a východní Evropy.

David Palas, ředitel společnosti Autodesk pro země střední a východní Evropy.
David Palas, ředitel společnosti Autodesk pro země střední a východní Evropy.

Celosvětové roční tržby Autodesku se mezi léty 2003 až 2013 více než zdvojnásobily. Údaje za poslední fiskální rok však naznačují zpomalení růstu, nebo dokonce stagnaci. V čem spatřujete příčinu tohoto vývoje, když Autodesk víc než kdy dříve investuje do akvizic a rozšiřuje svoje portfolio nebývalou měrou? Znamená to, že se trh blíží svému nasycení?

David Palas, Autodesk: Nasycení trhu se neobávám. Ani naše obchodní výsledky stagnaci trhu nesignalizují. Loňský rok můžeme považovat za obchodně velmi úspěšný. Zahájili jsme mimo jiné významnou transformaci obchodního modelu firmy, která souvisí s představením nových flexibilních modelů licencování softwaru, jak pro cloudové, tak pro tradiční desktopové aplikace. Jde o výrazné rozšíření nabídky licencování formou tzv. Subscription, modelu předplatného založeného na míře a rozsahu používání softwaru, ne na jeho vlastnictví. Obecně je tento model označován termínem „pay-as-you-go“ a našim zákazníkům dává větší možnost optimalizovat počet a typ aplikací využívaných v daném období, včetně způsobu a doby jejich využívání podle skutečných aktuálních potřeb.

Tato transformace s sebou přinesla změny ve způsobu vykazování obchodních výsledků. Tržby z prodeje Subscription (časově ohraničených licencí a služeb), jejichž podíl na celkovém výsledku výrazným způsobem narůstá, účetně nevykazujeme jako tržbu v celé její hodnotě ihned po uskutečnění prodeje, ale postupně v průběhu trvání závazku. To zpočátku snižuje vykazovanou účetní hodnotu tržeb z prodeje a bez znalosti kontextu tak mohou být účetní výsledky loňského roku interpretovány mylně jako meziroční pokles. Opak je ale pravdou. Tím se dostávám k meritu odpovědi na vaši otázku.

Ačkoliv se z makroekonomického pohledu může zdát, že se klíčová odvětví průmyslu, do nichž míří nabídka našich řešení a služeb, z recese vymaňují velmi pomalu a s velkými obtížemi, a že loňské oživení v některých segmentech stojí zatím na vratkých základech, jsme v dnešní době zároveň svědky mnohdy fundamentálních změn v jednotlivých segmentech. Zejména v nástupu nových materiálů, nových výrobních technologií, obchodních modelů, zkrátka jde o zásadní rozšiřování portfolia služeb a nástrojů konkurenční soutěže. Tyto změny vedou k dalším investicím též do sektoru informačních technologií. Firmy se snaží hledat nové a efektivnější způsoby, jak získávat a realizovat zakázky a od investic do těchto technologií a očekávají zásadní kvalitativní změny. V oblasti návrhu to znamená posun od dnes již běžných a všudypřítomných základních nástrojů pro projektování na počítači minimálně o dvě úrovně výše, než je 2D kreslení nebo 3D modelování. V oblasti stavebnictví vidíme výrazný posun zejména velkých hráčů směrem k masivnímu nasazení BIM jako metody pro efektivní koordinaci projektování a výstavby.

Mimochodem, největší kontrakt v historii společnosti Autodesk se uskutečnil ve čtvrtém kvartálu loňského roku a byl přímo spojen s implementací cloudových služeb BIM 360. Podobně, v oblasti výroby je jasným trendem rychlá a efektivní inovace výrobku s nižšími náklady. Maximální urychlení a zjednodušení procesů, zprůhlednění dat a spolupráce lidí a firem napříč hodnotovým řetězcem vede k lepším návrhům v kratším čase. Výrazně se uplatňují nástroje pro simulace, vizualizace, automatizaci prodeje a systémy správy dat. V tomto směru je skvělou odpovědí naše nabídka řešení pro digitální prototypování, která zahrnuje všechny fáze a úlohy v rámci inovačního cyklu. Tyto změny na trhu představují ohromný obchodní potenciál pro aplikace Autodesku. A to je důvod, proč jsem optimistou.

Netřeba příliš zdůrazňovat, že Autodesk hojně investuje do cloudových technologií. Jakou perspektivu v této větvi vývoje produktů spatřujete na českém trhu?

Cloud přináší obrovský potenciál nabídnout našim zákazníkům novou úroveň jejich vlastní konkurenční výhody. A to díky silnému výpočetnímu výkonu při výrazně příznivějších celkových nákladech na vlastnictví a správu aplikací i potřebnou IT infrastrukturu. A také díky výrazně větší flexibilitě při licencování, ale především proto, že jde o moderní a snadno použitelné aplikace, které velmi elegantně odstraňují dřívější bariéry v komunikaci a spolupráci lidí, pracovních skupin a firem. Cloud tak vnímám jako stěžejní technologickou platformu pro novou generaci návrhových aplikací pro všechny trhy. Specificky pro exportně orientovaný průmysl, jako je ten český, kde významné procento firem dodává své výrobky a služby zahraničním subjektům nebo s nimi spolupracuje, je potenciální přínos cloudu zvlášť zřejmý. Autodesk dnes nabízí propracované řešení, které našim zákazníkům tento konkurenční potenciál bezezbytku zprostředkovává.

Podíváte-li se na přehled na stránkách www.autodesk.com/360-cloud, najdete zde impozantní seznam již dnes dostupných cloudových aplikací pro nejrůznější úlohy v procesu projektování nebo vývoje výrobku. Mnohé z nich lze používat samostatně, nicméně skutečná síla těchto nástrojů tkví především v připravenosti pro efektivní spolupráci. Tento seznam aplikací se bude rozrůstat i v letošním roce.

Rád bych ale také zdůraznil jednu velmi podstatnou věc. Mezi světem tradičních desktopových aplikací Autodesku a světem cloudových aplikací není žádná bariéra. Datově si oba tyto světy perfektně rozumějí a cloudové aplikace lze používat souběžně s těmi tradičními. Naši zákazníci tak mají možnost vyzkoušet si nový způsob práce kdykoliv sami chtějí, a udělat rozhodnutí, zda a v jaké míře chtějí výhod cloudu využít. Portfolio cloudových řešení společnosti Autodesk dnes nemá ve světě konkurenci a popularita všech těchto aplikací roste velmi rychlým tempem.

Autodesk v poslední době rozšířil svoji nabídku o CAM software koupí dvou různých dodavatelů CAM aplikací. V rámci českého trhu tak dostal do poměrně kuriózní situace firmu 3E Praha Engineering, prodejce softwaru HSMWorks, který současně nabízí pro vás konkurenční řešení SolidWorks. Vedle toho zde působí ještě společnost Delcam Brno, vlastněná částečně britským Delcamem, který je už také majetkem Autodesku. Navázali jste už jednáni s těmito dvěma firmami na lokální úrovni?

Autorizovaným distributorem HSMWorks není společnost 3E Praha Engineering, ale společnost 1C Pro se specializací a know-how v poskytování řešení a služeb v oblasti CAM. Vzhledem k tomu, že HSMWorks je systém, který je velmi těsně a kvalitně integrován do prostředí CAD systémů Solidworks a Autodesk Inventor, firma 1C Pro spolupracuje na dodávkách celého řešení s autorizovanými dodavateli obou CAD systémů. Sama pro prodej ani jednoho z těchto CAD systémů autorizována není. S firmou 1C Pro jsme samozřejmě v úzkém kontaktu a podepsali jsme s ní smlouvu pro prodej, distribuci a podporu HSMWorks a to pro Solidworks i pro Inventor.

Tuto situaci rozhodně nevnímám jako kuriózní. Nejen HSMWorks, ale také mnoho jiných aplikací Autodesku skvěle spolupracuje s ostatními CAD systémy. Namátkou mohu uvést celou řadu aplikací pro simulace jako je Moldflow, Simulation CFD nebo například Sim 360, které jsou velmi často využívány ve spojení s CAD systémy konkurenčních výrobců. Stejně tak je tomu u aplikací pro vizualizace, jako je Alias nebo VRED. Též naše nové cloudové aplikace mají vestavěnu podporu multi-CAD prostředí a umožňují zpracovávat modely z celé řady jiných 3D CAD systémů než je Autodesk Inventor, Revit nebo AutoCAD.

Akvizice firmy Delcam proběhla teprve nedávno. Delcam bude i nadále působit na trhu pod vlastním jménem jako samostatná divize, a bude pokračovat ve všem, co úspěšně dělal doposud. Integrace obchodních týmů není pro nejbližší dobu v plánu. Vývojové týmy Delcam a Autodesk budou samozřejmě vzájemně těžit z nových možností přenosu technologií a znalostí oběma směry, což se projeví v příštích verzích produktů.

Od února příštího roku hodlá Autodesk přestat nabízet prodej upgradu svých softwarových produktů. Co to znamená pro zákazníky, kteří doposud této možnosti využívali, tedy obnovovali svůj software na nejnovější verze spíše nepravidelně?

Tato změna souvisí s dlouhodobým trendem vývoje struktury prodejů a oslabující poptávkou po upgradech. Jak jsem se již zmínil v úvodu našeho rozhovoru, podíl uživatelů preferujících nižší, ale pravidelnou platbu za údržbu svých licencí, za několik posledních let výrazně vzrostl. Subscription jako forma údržby softwaru dnes již mnohonásobně převládá nad tradičními upgrady. Je to do značné míry také proto, že Subscription neznamená jen pohodlnou cestu k nejnovějším verzím softwaru a mnoha doplňkovým aplikacím a službám. Znamená též větší transparentnost a předvídatelnost budoucích nákladů a výrazně větší flexibilitu při plánování migrace uživatelů z verze na verzi.

Při komplexnosti a rozmanitosti dnešních CAD aplikací a souvisejících nástrojů pro správu dat není přechod na novou verzi tak snadným krokem jako v době používání jediného produktu. Uživatelům, kterým tento způsob údržby licencí z nějakého důvodu v minulosti nevyhovoval, bych určitě doporučil detailně se seznámit s výhodami všech nabízených typů Subscription a zvážit pro ně nejvhodnější strategii.

Osobně se domnívám, že pro drtivou většinu z těch, pro něž je CAD software důležitým nástrojem pro podnikání a tvorbu zisku, je Subscription skutečně nejvýhodnější a nejméně nákladnou formou vlastnictví a údržby softwaru. Firmy, které se rozhodnou této formy nevyžít, budou samozřejmě moci používat své stávající licence i nadále. Firmám, které dnes používají neaktuální verze, bych pak doporučil zvážit přinejmenším upgrade na nejnovější verzi. V současné době je v platnosti zvýhodněná nabídka upgradu. Informace o ní lze získat u autorizovaných prodejců.

Připravil Jan Homola, fotografie archiv autora.

www.autodesk.cz

Komentáře