Motivováni vysokou mírou spokojenosti stávajících uživatelů, pokračují tvůrci CAD systému SolidWorks v nikdy nekončícím příběhu jeho neustálého zdokonalování. Ve verzi 2015 se zaměřili na zpřehlednění konstrukčních procesu a větší výtěžnost informací obsažených v návrhu.

Co vám přinese SolidWorks 2015, pokud jste zvyklí na předchozí verze? Těšit se můžete na rychlejší získání potřebných informací z modelu, jejich snazší sdílení v rámci pracovního týmu, jednoduché definování struktury projektu nebo třeba kalkulování výrobních nákladu během konstruování. Následující řádky vám přiblíží ty nejdůležitější novinky detailněji.

Vizualizace vzájemných vazeb

SolidWorks 2015 poskytuje uživateli nový způsob, jak intuitivně zobrazit vzájemné propojení mezi prvky ve stromu historie. Pro zobrazení referencí postačí přejet myší na vybraný prvek ve stromu historie a systém graficky zobrazí rodičovské prvky, na kterých je prvek závislý. Zároveň zobrazí i prvky potomku, které jsou na daném prvku závislé. Tato funkce přináší snadno pochopitelný přehled o vzájemném provázání jednotlivých prvku a tím, jak se budou při změně ovlivňovat.

Sady výběrů

Výběrové sady uchovávají informaci o vybraných hranách, plochách, dílech atd. Tato nabídka je součástí stromu historie, odkud je snadno dostupná při operacích, které vyžadují opakované výběry stejných částí modelu. Tento nástroj výrazně zjednodušuje práci při přípravě a vyhodnocování výpočtu pomocí SolidWorks Simulation a SolidWorks Flow Simulation.

Samostatná aplikace SolidWorks Treehouse pomůže při vytváření sestavy a taky s následnou správou její struktury.
Samostatná aplikace SolidWorks Treehouse pomůže při vytváření sestavy a taky s následnou správou její struktury.

Kontextová nabídka bodu

Vytváření vazeb ve skice mezi dvěma spojenými entitami je v SolidWorks 2015 mnohem jednodušší. Postačí vybrat bod a objeví se kontextové menu s nabídkou použitelných vazeb, které vzniknou mezi entitami, jež jsou tímto bodem spojeny. Při kliknutí na úsečku systém nabídne přirozenější vazbu Svislá/Vodorovná a zvýrazní ji v kontextovém menu. Tato funkce především šetří čas a ruku uživatele, protože snižuje počet kliknutí, která jsou nutná pro dokončení častých operací ve skice.

Přesunutí ploch

Příkaz přesunout plochu ve verzi SolidWorks 2015 nabízí nové možnosti rychlé manipulace s plochami na modelu. Díky upravené triádě je přesouvání a rotace přirozenější a rychlejší. Možnosti úpravy ploch na více tělech současně a definice míry posunutí ve vztahu na okolní geometrii jako např. „K vrcholu“, „Po plochu“, „K tělu“ atd. To výrazně zvyšuje rychlost práce a také omezuje počet prvků ve stromu historie potřebných pro dokončení úpravy modelu.

Lineární pole k odkazu a pole vyplnění

V SolidWorks 2015 je v prvku lineárního pole volba pro vytváření inteligentních polí. Volba „K odkazu“ dovoluje zvolit bod, hranu či plochu, ke které se pole může rozšiřovat. Přesunutím tohoto referenčního místa dojde automaticky k úpravě pole. Je možné definovat míru odsazení od vybrané reference, aby pole nezasahovala až na konec modelu, a také volby, zda má pole udržovat stejný počet prvku a měnit rozteč nebo stejnou rozteč mezi prvky a přizpůsobovat počet prvků. Tento nástroj dovoluje vytvářet díly, které podle svých rozměrů upravují vlastnosti polí v nich obsažených, bez nutnosti definovat pomocné rovnice a přesto mít jistotu, že pole jsou určena správně.

Pole vyplnění zobrazuje počet instancí ještě před vytvořením pole. Tato hodnota se zobrazuje jako kóta pouze pro čtení i v grafické části programu a je automaticky aktualizována při změnách modelu. Hodnotu lze zobrazit na výkresu a tím poskytnout přesné údaje pro výrobu.

Řez podle zón

Definování složitých řezů bylo v nové verzi výrazně vylepšeno. Díky možnosti definovat více řezových rovin a volbě „Podle zón“ si uživatel snadno rozdělí model na oblasti, které mají být zobrazeny, respektive skryty, při zachování možnosti vyloučit vybrané součásti z řezu.

Vizualizace vzájemných vazeb ve stromu historie poskytne přehled v závislostech prvků sestavy.
Vizualizace vzájemných vazeb ve stromu historie poskytne přehled v závislostech prvků sestavy.

Inteligentní rozložené pohledy

Tvorba rozložených pohledů je ve verzi 2015 jednodušší a rychlejší díky automatickému rozloženému pohledu. Součásti, které jsou ve stejné poloze vůči rovině směru rozložení, jsou zahrnuty do skupiny a vysunuty na stejnou úroveň. Rozložení je animováno v průběhu tažení a pomocí táhla je možné skupiny snadno umístit na požadovanou pozici.

Vazba vystředění s geometrickými hranicemi

Vazba vystředění nově nabízí nejen možnost vystředit součásti jednu vůči druhé. Podobně jako u vazby drážka je možné nastavit umístění na střed, do konkrétní polohy vůči okraji mezí, či volně, kdy se součást může pohybovat pouze ve vymezeném prostoru. Tato nová funkce dovoluje uživateli, aby nemusel přesně definovat hodnoty, které omezí volnost pohybu a zjednodušuje definici pohybu pro pohyblivé mechanismy.

Manipulátor úhlové kóty

Při vkládání úhlové kóty do výkresu, kde část definice kóty není představována geometrií modelu, již není zapotřebí doplňovat pomocné čáry. Systém nabídne virtuální manipulátor, vůči kterému lze definovat kótu, a pak aplikace automaticky doplní vynášecí kóty tak, aby byla kóta správně zobrazena. Tato funkce výrazně zjednodušuje pracovní postupy při vytváření úhlových kót.

SolidWorks TreeHouse

SolidWorks TreeHouse je nová samostatná aplikace pro vytváření a správu struktury sestavy v intuitivním prostředí. Jednoduchým přetahováním symbolů dílů na karty sestav lze nadefinovat strukturu sestavy během několika minut. Každému z dílů a podsestav je možné doplnit uživatelské vlastnosti, konfigurace a množství. Současně mohou být přidány výkresy pro díly i sestavy. Strukturu je možné vytvářet jak z nových, tak i existujících součástí. Tento postup umožňuje efektivně naplánovat strukturu nového zařízení a zároveň i snadno prohléhnout struktury již hotových sestav pro další analýzu.

Řetězové pole

Nový typ pole představuje unikátní řešení zřetězení součástí za sebou podle definované trasy, tak aby na sebe přirozeně navazovaly jako články řetězu. Součásti se podél trasy řetězu mohou volně pohybovat, simulovat tak chování řetězu v rámci sestav a dodat jim na realističnosti chování.

Narovnání plochy

SolidWorks 2015 představuje zcela novou schopnost narovnání nerozvinutelných ploch. Tím lze výrazně zjednodušit návrh součástí, jejichž tvar je definován pomocí lisovacích nástrojů. V rámci jedné operace může být více vzájemně propojených ploch současně narovnáno. Systém dovoluje zobrazit míru natažení a komprese materiálu při přetváření materiálu. Výstupem je standardní plocha, se kterou lze v programu dále pracovat. Lze ji také uložit přímo do formátu DXF/DWG a předat do výroby jako podklad pro další zpracování.

Rotující síť ve Flow Simulation

Rotující oblasti dovolují analyzovat proudění kapalin a plynů v systémech s rotujícími součástmi. Nová rotující síť je zásadním přínosem pro úlohy, kde se vyskytuje výrazná nesymetrie vůči ose rotace. Tyto výpočty se provádějí jako závislé na čase. Je možné si tak zobrazit způsob proudění média mezi lopatkami a na výstupu zařízení.

Prezentace společnosti SolidVision, napsal Petr Lstiburek.

www.solidvision.cz

Komentáře