Pro výrobní procesy, které jsou doprovázeny složitými výrobními etapami, je v současnosti nezbytné používat progresivní nástroje, které celkový průběh výroby urychlují, optimalizují a přispívají ke konkurenceschopnosti.

Jedním z takových nástrojů je systém pro správu dat, alias PDM. Při pořizování nového softwaru si potenciální uživatel klade vždy několik základních otázek. My jsme pro vás v následujících řádcích připravili 10 základních otázek a odpovědí, které by měly budoucího uživatele PDM systémů určitě zajímat.

Co je systém PDM?

PDM je systém umožňující výrobním podnikům řídit, spravovat, synchronizovat, sdílet, archivovat a ukládat data a informace o vyráběných produktech od počátečných vývojových fází až po recyklaci produktu. Je to spolehlivý nástroj s obrovskou škálou možností pro organizaci, distribuci a zálohování informací.

Lze zaměňovat zkratku PDM s PLM?

Tato otázka byla volena z toho důvodu, že jsou v praxi běžně tyto zkratky zaměňovány. Pro zodpovězení na otázku je nezbytné vycházet z angličtiny, kde zkratka PDM znamená Product Data Management a PLM Product Lifecycle Management. Myšlenkou PDM je řídit vývoj a výrobu produktu, zatímco účelem PLM je spravovat i navazující informace s výrobou produktu související. Označení PLM je o něco mladší než PDM a zaujímá širší řešení správy dat. Funkčnost obou systémů se v určitých fázích překrývá, přičemž PDM lze definovat také jako podmnožinu v rámci PLM.  Budete-li vybírat systém pro správu dat ve vašem podniku, pamatujte, že nezáleží na tom, jak je daný systém svým výrobcem označen, nýbrž zcela a jen na tom, nakolik jeho možnosti odpovídají vašim požadavkům a jak vám může konkrétně prospět.

Kdy vznikl a jak se vyvíjel systém PDM?

Historie softwarových PDM systémů je docela krátká. S první myšlenkou vytvořit systém třídění dat a přehledně spravovat proces vývoje a výroby, přišla americká společnost pro vědu a výzkum vesmírné soustavy NASA v roce 1964. Vývoj PDM systémů byl orientován především na podporu předvýrobních etap. O dva roky později byla vytvořena 1. komerční databáze IBM a v roce 1973 byl spuštěn první databázový server. Na rozvoj tehdejších PDM aplikací v roce 1985 navázala společnost American Motor Corporation s prvním PLM systémem. Od té doby se systémy neustále optimalizují pro výrobní prostředí. V současnosti jsou nabízeny převážně flexibilně rozšiřitelné modulární PDM systémy.

Jaké jsou základní funkce PDM?

Aby bylo možné systém využívat s vysokou účinností, musí obsahovat základní funkční minimum, do kterého lze řadit shromažďování dat, sledování změn, plánování inovací, sledování technologických postupů, řízení procesů a musí disponovat archivací dat. Na základní funkce navazují funkce pokročilé, které se pořizují ve formě modulů na základě druhu výroby.

Jaké jsou základní výhody systému PDM?

Výhody lze očekávat jen tehdy, pokud je systém PDM správně implementován do výrobního procesu. Mezi základní přínosy lze zařadit umožnění snadného přístupu k důležitým datům pracovníkům, vývojovým týmům nebo zákazníkovi. Uživatel může očekávat rychlejší průběh procesu výroby a uvedení výrobku na trh, vyšší kvalitu výrobku a flexibilitu při změnovém řízení, nižší materiálové náklady, snížení chybovosti a rychlou návratnost kapitálu investovaného do systému.

Jaké jsou základní typy PDM softwaru?

Platformu PDM lze rozdělit na několik základních oblastí:

  • správa výrobních procesů,
  • správa dat o životním cyklu výrobku,
  • správa podnikového inženýringu,
  • správa výrobního řetězce,
  • správa dat pro vědu a výzkum (konstrukce a technologická příprava výroby – CAD, CAE, CAM, atd.),

Z jakých zdrojů a aplikací lze integrovat data do systému PDM?

Informační systémy disponují progresivními a velmi specializovanými nástroji, které se velmi těžko používají dohromady. Systém PDM umožňuje integrovat data z celého výrobního podniku pocházející ze zdrojů sady aplikace Microsoft Office (Word, Excel), elektronické pošty, scannerů, tiskáren, výkresové dokumentace (aplikace CAD) nebo internetu. S těmito daty mohou pracovat týmy lidí s rozdílnými dovednostmi ze vzdálených pracovišť.

Proč je systém PDM základem všech dalších aktivit?

Než je výrobek uveden na trh, musí projít celou řadou operací a schvalovacími řízeními (viz obrázek), které na sebe logicky a systematicky navazují. Proces výroby je však mnohdy velmi složitý. Operace se musí navrhovat, schvalovat, zaznamenávat, spravovat, ukládat a archivovat. Přístup k jednotlivým datům a výrobním procesům s možností jejich jednoduché úpravy umožňuje systém PDM, a proto se tento nástroj stává základem všech na sebe navazujících dalších aktivit celého výrobního procesu.

Obecný popis výrobního procesu produktu.

Musí se firma na zavedení systému PDM do výrobního procesu předem připravit?

Uživatel by neměl vkládat do systému složitost výrobního procesu. Podstatou je s pomocí dodavatele PDM systému vytvořit jednoduché, srozumitelné, přehledné a optimální řešení a nehledat v něm nic komplikovaného. Při každém zavádění systému do výroby vznikají překážky, které je nutné při běhu systému odbourávat. Je jen na uživateli, jak dovede využít uživatelské možnosti a rozhraní systému.

Co lze od systému PDM očekávat do budoucna?

V popředí zájmu vývoje systémů PDM je především optimalizovat integraci dat a kompatibilitu s jinými systémy. Nelze opomenout ekonomickou stránku spojenou s urychlením návratnosti investic a nižšími náklady na zavedení PDM do výrobního procesu. Samozřejmou součástí vývoje je průběžné zdokonalování uživatelského prostředí a zjednodušování ovladatelnosti.

Pořízením PDM systému získá uživatel spolehlivý nástroj pro správu dat. Je však důležité zdůraznit, že záleží především na uživateli, aby pak správně zvolený a zavedený PDM systém vytěžoval způsobem, který mu pomůže k lepším pracovním výsledkům.


Komentáře