Již déle než sto let je letecký průmysl průkopníkem v cestování prostorem. Nepřetržitý pokrok a odvážné snahy výrobců v tomto odvětví jsou a budou i do budoucna příkladem nesmírně inovativního ducha.

Podnikatelské prostředí v oblasti leteckého průmyslu je stále náročnější a komplexnější. Vyšší konkurence na otevřeném globálním trhu, neustále rostoucí ceny pohonných hmot, snižování vládních výdajů na obranu státu, tlak na rychlejší uvádění výrobků na trh a regulační dohled jsou jen vybrané příklady z mnoha faktorů, které nyní nutí průmysl pracovat chytřeji a štíhleji.

Product Lifecycle Management (PLM) je již mnoha lety osvědčená strategie, která napomáhá výrobním společnostem být efektivními, inovativními a úspěšnými na neustále náročnějších trzích, a to samozřejmě i v globálním měřítku. Již více než třicet let zkušeností společnosti Dassault Systèmes (DS) v leteckém průmyslu a s ním souvisejícími odvětvími, jí umožňuje vkládat získané a cenné poznatky, zkušenosti a o svědčené postupy v této oblasti do inovativních PLM řešení pro její zákazníky.

Návrh letadlového motoru zpracovaný v softwaru Catia V6.
Návrh letadlového motoru zpracovaný v softwaru Catia V6.

PLM řešení DS pro letecký (a obranný) průmysl integruje řízení podnikových procesů s nejmodernějšími nástroji pro návrh výrobku, technickou přípravu jeho výroby včetně jejího plánování, vlastní výrobu a montáž, poprodejní servisní služby a dokonce i pro demontáž, tedy po celou dobu životnosti výrobku. Výrobci díky PLM řešení DS mohou například přehledněji sledovat aktuální stav svých projektů v rámci rozšířené organizace, což jim umožňuje mj. zvyšovat jejich význam a roli v rámci globálních dodavatelů finálním výrobcům. Bezpečná správa a řízení veškerých výrobkových dat jim umožňuje sledovat a efektivně sdílet tyto důležité informace o výrobním programu a jeho procesech, a to v reálném čase v rámci celého rozšířeného podniku včetně dodavatelského řetězce a zároveň chránit jejich cenné duševní vlastnictví.

PLM řešení DS pro letecký průmysl zahrnuje tyto systémy:

 • Catia pro virtuální návrh výrobku,
 • Delmia pro virtuální výrobu,
 • E novia pro globální spolupráci při řízení životního cyklu výrobku,
 • Simulia pro virtuální testování výrobku,
 • 3Dvia pro zprostředkování věrného dojmu z výrobku on-line,
 • 3Dswym pro inovaci v komunikaci,
 • a Exalead pro vyhledávání strukturovaných i nestrukturovaných dat.

Tato řešení umožňují výrobcům v odvětvích leteckého a obranného průmyslu a jejich partnerům pracovat ve „virtuálním“ světě. Mohou navrhovat, upravovat, testovat, vyrábět, udržovat a plánovat odbyt jejich výrobků ve 3D prostředí ještě dříve, než dojde k jejich fyzické realizaci. To samozřejmě šetří čas a náklady na výrobu komplexních fyzických prototypů a rovněž tedy podporuje trvale udržitelný rozvoj společnosti.

Platforma 3D Experience pro letecký průmysl

Výrobci z leteckého průmyslu se více než čtvrt století úspěšně opírali při návrhu a realizaci svých výrobků o osvědčené 3D/PLM aplikace společnosti Dassault Systèmes. Tito výrobci nyní postupně hladce přecházejí na nejnovější platformu DS 3D Experience s cílem poskytnout svým zákazníkům dosud nepoznané zkušenosti, umožňující vyzkoušet si a ověřit nové výrobky mnohem dříve, než budou fyzicky vyrobeny. To jim mj. umožní rozšiřovat jejich možnosti spolupráce ve všech etapách vývoje a realizace výrobků, být více flexibilní při změnách podmínek a ohleduplnější vůči životnímu prostředí.

Ať již vývoj výrobku bude probíhat v leteckém, kosmickém nebo obranném průmyslu, platforma 3D Experience vždy pomůže výrobcům v daném odvětví přetvářet jejich ideje od počátečního konceptu až po reálný výrobek. DS je blízkým partnerem svých zákazníků z leteckého průmyslu a je vždy připravena jim pomoci vyřešit jejich problémy a přinést vyšší hodnotu pro jejich podnikání. Při této společné práci jim poskytuje svá inovativní řešení, která reflektují jejich zkušenosti a ty nejlepší zkušenosti, tj. „best practices“ daného oboru.

K zákazníkům DS patří všichni klíčoví hráči tohoto průmyslového odvětví, včetně největších finálních výrobců, jako jsou např. Airbus, Boeing, Bell Helicopter, Embraer a mnoho dalších. Opírají se o nejlepší aplikace ve své třídě, které poskytují nesporné výhody i výrobcům v rámci celého dodavatelského řetězce tohoto odvětví a která pokrývají všechny etapy životního cyklu výrobku, od koncepčního návrhu výrobku po jeho výrobu, od globální udržitelnosti až po demontáž.

Webový portál pro výrobce letadel

Novou iniciativou společnosti Dassault Systèmes pro bezpečnou spolupráci a integraci firemních procesů v celém rozšířeném hodnotovém řetězci leteckého a obranného průmyslu je podpora portálu BoostAeroSpace.

Více než 70 % návrhu letounu je vytvářeno dodavateli finálního výrobce (tvz. OEM). Na základě této informace, a pro podporu spolupráce a sdílení rizik mezi dodavateli a finálními výrobci letadel, založila DS spolu s největšími evropskými představiteli tohoto průmyslového odvětví, společnostmi Airbus, Dassault Aviation, EADS, Safran a Thales tzv. PLM Hub 2.0, který využívá technologii softwaru Enovia V6.

Nástroj Catia Live Weight umožňuje zjišťovat celkovou hmotnost navrhované sestavy nebo jejích dílčích prvků.
Nástroj Catia Live Weight umožňuje zjišťovat celkovou hmotnost navrhované sestavy nebo jejích dílčích prvků.

Jedná se o portálové řešení, jež by mělo usnadnit všem účastníkům, kteří se podílejí na životním cyklu výrobku, přístup a řízení toku výrobkových informací při vývoji a realizaci letounu. Cílem je samozřejmě zkrácení času pro uvedení nového letounu na trh a snížení celkových nákladů na vývoj. Již mnoho let společnost DS spolupracuje se svými zákazníky při vývoji jejich výrobků. Nejnovějším a průlomovým počinem v této oblasti je právě PLM Hub 2.0, který poskytuje dodavatelům do leteckého průmyslu integrující platformu pro konsolidaci PLM výrobkových dat pro účely jejich vzájemného sdílení např. ve formě katalogů, pro kontextové distribuce informací, pro okamžité „co-review“ revize návrhů a podobné účely.

Nástroje Catia Composites Engineering pomáhají s vývojem a návrhem využití kompozitních struktur.
Nástroje Catia Composites Engineering pomáhají s vývojem a návrhem využití kompozitních struktur.

Finálním výrobcům letadlové techniky pak toto prostředí poskytuje sdílený prostor pro validaci vstupních dat partnerů dodavatelů ještě před tím, než je integrují do svých PLM systémů. PLM Hub 2.0 je vysoce fl exibilní a bezpečné komunitní prostředí, které umožňuje každému jeho uživateli nalézt potřebnou rovnováhu mezi otevřenou spoluprací a zachováním důvěrnosti.

Přehled funkcí portálu BoostAeroSpace:

 • Zabezpečené sdílení a výměna technických dat na úrovni PLM spolupráce mezi dodavateli a OEM výrobci, hub zajišťuje jejich příjem a přesměrování.
 • Okamžité revize aktuálního stavu a průběhu projektů z různých lokalit využitím 3DLive řešení (tzv. „co-review“).
 • Publikace katalogů standardizovaných dílů pro použití v návrhu dodavatelů v rámci „new part request“ procesu.
 • Poskytnutí prostředí Enovia V6 „collaboration workspace“ s PLM funkcemi a s multiCAD podporou.

Více informací o přínosech 3D/PLM a řešení 3D Experience pro průmysl lze získat na tradičním semináři společnosti Technodat „PLM Forum 2013“, který se letos koná ve dnech 13. a 14. června v kongresovém centru Společenský dům Lázně Luhačovice.

Prezentace společnosti Technodat, CAE-systémy, napsal Jindřich Vítů.

www.technodat.cz

 

 

Komentáře