V dnešním návodu si ukážeme, jak jednoduše se základními prvky modelovat plechové díly pomocí synchronní technologie, kterou řešení Solid Edge disponuje. Plechový model vytvořený v Solid Edge se řídí předpokladem, že tloušťka stěny součásti je ve všech místech stejná. Při modelování ohybů je třeba dbát zvýšené opatrnosti na roztahovaní při překročení meze pružnosti, a i když se toto roztažení může jevit jako zanedbatelné, ve finálním umístění prvku může dojít k nesprávnému umístění cílové pozice. Pro přizpůsobení roztažnosti při ohýbání plechových součástí řešení využívá standardního vzorce, který lze adaptovat pro každý materiál.

Součást, kterou budeme modelovat nemá žádnou funkci a bude sloužit pouze pro demonstrování techniky modelování pomocí synchronní technologie. V tomto díle budeme využívat kruhového ovladače v kombinaci s příkazy kreslit. Výslednou součást si po vymodelování uložte, v dalších dílech na ni budeme ukazovat jednotlivé funkce v prostředí plechová součást.

Založte nový dokument iso metric sheet metal.psm
Ze záložky DomůKreslit vyberte příkaz Obdélník středem
Nakreslete obdélník o rozměrech 150 × 100 mm do roviny XY
Levým tlačítkem klikněte do uzavřené oblasti. Jakmile se objeví kruhový ovladač, klikněte na šipku směrující nahoru a zadejte tloušťku plechu 0,5 mm

Tip: Pokud se stane, že máte stále vybraný příkaz Obdélník středem a nejde vybrat uzavřená oblast, zmáčkněte na klávesnici Esc

Pro vytvoření ohybů směrem dolu nebo nahoru, klikněte na stěny, kde se má ohyb vytvořit a opět na kruhovém ovladači vyberte šipku pro osu Z

Tip: Pro vybrání více stěn držte zmáčknutou klávesu Ctrl

Zadejte délku ohybu 60 mm → řešení Solid Edge automaticky zaoblí hranu plechu
Stejným způsobem přidejte další ohyb o délce 60 mm ve směru osy X
Pro natočení vytvořených nebo libovolných stěn modelu, klikněte levým tlačítkem na stěnu (1), poté na stěnu (2) a přesuňte kruhový ovladač na osu ohybu, podle kterého chcete stěny natočit (označeno šipkou)
Klikněte na kruh a nastavte hodnotu 45°, tím natočíte stěny o daný úhel
Pro vyříznutí tvaru se využívá kreslících prvků. Zvolte ze záložky DomůKreslit příkaz Obdélník středem a uzamkněte příslušnou rovinu
Na uzamčené rovině nakreslete obdélník o rozměrech 150 × 25 mm
Vytvořenou obdélníkovou oblast označte levým kliknutím a na kruhovém ovladači zvolte šipku směrem dolů, tím vyříznete do plechu otvor
V tuto chvíli si model uložte. V dnešním návodu jsme si ukázali základní příkazy v prostředí plechová součást. V následujících dílech si na tomto modelu předvedeme další funkce

Komentáře