Proces vzniku nového výrobku nebo jeho inovace je dnes věcí širokého týmu různě specializovaných pracovníků a je výsledkem komplexního procesu. V různých fázích se na vývoji podílí marketingoví specialisté, obchodníci, vývojáři, technologové, výroba a servis a to jak na úrovni realizace, tak na úrovni řízení celého procesu.

Takto komplexní soubor činností vyžaduje velmi intenzivní komunikaci napříč podnikem a vyžaduje kvalitní spolupráci. Jedině tak mohou kompetentní osoby přijímat správná rozhodnutí ve správný čas.

Creo zajišťuje přímý přístup k  informacím o výrobku v jakékoliv fázi jeho životního cyklu. Již v průběhu tvorby konceptu podporuje kreativní spolupráci marketingu a designéra, když mohou snadno mezi sebou sdílet studie, náčrty, skici, fotografie a další obrazové materiály související s budoucím výrobkem. Samozřejmě i v průběhu detailní konstrukce výrobku je třeba informace sdílet.

K detailní konstrukci se tak díky vizualizačním nástrojům Creo mohou vyjadřovat další odborníci z oddělení technické přípravy výroby, výroby nebo třeba servisu. Creo, vedle vysokého vizualizačního výkonu, zpřístupňuje strukturovaná CAD data (3D modely sestav, 3D modely dílů, 2D výkresy, schémata, kusovníky apod.), nonCAD dokumentaci v podobě pdf, doc, xls, ppt apod. Navíc disponuje řadou nezbytných funkcí pro tvorbu různých typů pohledů a náhledů, řezů, rozstřelených sestav, měření a poznámkování.

Např. pracovník oddělení nákupu (moderně řečeno oddělení Sourcing) si může použitím Creo View MCAD prohlédnout celou sestavu výrobku, oddělit vyráběné a nakupované díly, v sestavě provádět různá měření např. pro potřebu nákupu vhodného polotovaru, stanovení množství nátěrové barvy nebo určení vhodného přepravního obalu.

Kontrolní úloha vizualizací

Stále více sílí tlak ověřit funkce výrobku ještě v předvýrobních fázích vývoje, tzn. v době, kdy případný zásah do návrhu výrobku vynucený např. kolizí v sestavách nebo jinou geometrickou či rozměrovou vadou nebude tak nákladný jako při odstranění takové chyby při montáži.

Vizualizační aplikace Creo umožňuje práci s robustními sestavami (představme si sestavu 10 000 dílů osobního automobilu, letadla, obráběcího stroje nebo celé výrobní linky). Creo dokáže bleskově prověřit kolize, chcete-li interference, mezi jednotlivými podsestavami nebo kritickými uzly výrobku.  Při identifikaci problémových míst lze takovou sestavu opatřit poznámkami a toto zadání předat autorovi návrhu ke zjednání opravy.

Creo disponuje také silnými nástroji pro rozměrovou a geometrickou kontrolu. Např. pracovník pověřený kontrolou geometrie ověří snadno v Creo View Validate, zda daná kóta odpovídá požadovanému rozměru. Pokud ne, tuto kótu nebo plochu označí jako zkontrolovanou-neschválenou (červeně), v jiném případě ji označí jako zkontrolovanou-schválenou (zeleně). Na první pohled je tedy patrné, které kóty, plochy nebo části geometrie jsou v souladu s požadavky a které nikoliv. Dále je možné sledovat, v jaké fázi kontroly se geometrie nachází. Creo tímto skýtá zcela nové možnosti pro nastavení procesu kontroly digitálního modelu výrobku a umožňuje tak provést kontrolu výrobku ještě dříve, než bude uvolněn do výroby.

Marketingová a servisní dokumentace

Na straně jedné je na marketing a oddělní prodeje vyvíjený stále větší tlak vzbudit poptávku po nových výrobcích co nejdříve, na straně druhé je odběratel připravený za výrobek zaplatit až v okamžiku, kdy dodávka je úplná, tedy zahrnuje také průvodní dokumentaci k výrobku: návody k obsluze a katalogy náhradních dílů, servisní manuál popř. protokoly o kvalitě a další.

Oba cíle řeší Creo 1.0. Zvládá připravit kvalitní obrazové podklady pro podnikové obchodní ppt prezentace budoucích výrobků, a to v již době, kdy není vyroben fyzický výrobek. Díky vyspělým vizualizačním technikám v oblasti renderingu jsou digitální prototypy od těch fyzických k nepoznání. Příprava servisní dokumentace je kapitolou sama osobě.

Výrobní podniky si začínají uvědomovat, že se na trhu mohou odlišit právě kvalitní a názornou průvodní dokumentací. Dobrým příkladem může být návštěva obchodního domu významného švédského výrobce nábytku a pořízení některého z jejich výrobků. Návody na montáž právě tohoto výrobce jsou profesionálně zpracované a hlavně jednoduché a rychle pochopitelné.

Výrobek podle nich vždy smontujete správně. A na poprvé. Nyní díky Creo Illustrate a přímému využití 3D konstrukčních dat mohou vaši specialisté připravit kvalitní 3D ilustrace výrobků nebo připravovat profesionální step-by-step montážní návody. To vše bez nutnosti instalovat a učit se konstrukční software.

Creo Illustrate umožňuje snadnou orientaci v CAD datech, vytváří a řídí strukturovaný servisní kusovník (sBOM), který je synchronizovaný s konstrukčním kusovníkem (eBOM). Tak dochází k dalšímu zhodnocení již vytvořených 3D CAD dat v podniku. A to je také významná podpora vašeho úsilí dodat výrobek v čas, v kvalitě a v požadovaných nákladech.

Seriál připravujeme ve spolupráci se společností AV Engineering.

Komentáře