Připravit výrobek do výroby je široký soubor činností, na němž se často podílí stejně velká skupina pracovníků jako v konstrukci. Pokud bychom aplikovali procesní pohled na výrobní podnik, pak by se dalo říci, že zákazníkem vývojového procesu je TPV a následně výroba a vstupem do procesu přípravy výroby jsou výstupy fáze vývoje, tzn. 3D sestavy a díly, konstrukční kusovníky, 2D schémata apod.

Konstrukce nástrojů a forem

Stoprocentně převzít vstupy z předcházející etapy je v Creo snadné díky jednotné datové platformě, nad kterou pracují aplikace pro konstrukční návrh výrobku, ale i aplikace určené k podpoře výroby a servisu. Pak lze tedy snadno a bez omezení použít 3D díl pro konstrukci vstřikovací formy a následně v prostředí obráběcích aplikací vygenerovat NC dráhy pro třískové obrábění tvarových částí na CNC strojích (frézky, soustruhy, vrtačky, hloubičky apod).

K dispozici je široká škála automatizovaných funkcí a prvků, které umožňují navrhnout formu napoprvé správně, např. automatický návrh dělící roviny, definice smrštění, funkce tzv. kontrolního výlisku apod.

Podobně snadno lze zpracovat návrh kokily nebo třeba postupového nástroje. Stálá vazba mezi návrhem nástroje a 3D modelem výlisku/odlitku zajišťuje rychlé zapracování změn do konstrukce nástroje v případě, že se vstupní 3D model změní. Výstupem je pak 3D sestava nástroje, přesný kusovník, 3D modely tvarových částí nástroje, normálie, 2D kontrolní výkresy a další kontrolní podklady.

Creo podporuje také fázi kontroly a měření dílů na souřadnicových měřících strojích. Umožňuje naprogramovat dráhy sond a komparativní metodou verifikovat vyrobený díl s přesným 3D CAD modelem. Stejně tak jsou k dispozici nástroje pro reverzní engineering, které umožňují zpětné vytvoření 3D CAD modelu z naskenovaného fyzického dílu.

Konstrukce a výroba svařenců

Správně navrhnout a následně vyrobit svařenec dnes znamená vedle vytvoření 3D modelu sestavy a modelů jednotlivých dílů a 2D výkresové dokumentace, také správně navrhnout technologii svařování, typ použitého svaru a s tím související materiály, úpravy návarových hran, typ použité elektrody, čas potřebný pro svařování, spotřebu materiálu a další ekonomické parametry.

To vše dnes v Creo máte k dispozici. Navíc, díky vzájemné provázanosti návrhových aplikací, Creo automaticky přepočítá délku, čas a náklady na provedení svaru v případě změny konstrukce svařence. Uživatel-technolog má tak k dispozici stále aktuální informace. Samozřejmostí jsou široké a otevřené knihovny ať už pro podporu fáze návrhu, tak pro fázi technologickou nebo přípravu výstupní dokumentace.

Přípravky

Konstrukce a výroba přípravků pro potřeby výroby, kontroly a měření je důležitou součástí přípravy výroby.  I v této fázi je velkou výhodu vzájemná provázanost všech aplikací Creo, která umožňuje využít propracovaný návrh výrobku ve 3D/2D jako referenční geometrii pro rychlé zpracování konstrukce přípravku včetně veškeré průvodní 3D/2D dokumentace (výrobní výkresy, kusovníky, návody montáže, technologické postupy apod.).  Díky této vazbě je zajištěna propagace změny geometrie výrobku do související dokumentace přípravku.

Podpora kooperace

Creo pracuje s širokou škálou datových formátů. Tím podporuje spolupráci a komunikaci nejen v rámci vlastního výrobního podniku, ale také při zajišťování kooperace v dodavatelském řetězci. Vedle vlastního datového formátu Creo používá všechny obvyklé 3D/2D formáty, jako např. iges, step, vda, dxf, dwg, Parasolid, ACIS apod. Creo podporuje přímou komunikaci s CAD systémy CATIA V4, V5 a NX prostřednictvím vlastní patentované technologie Associative Topology Bus.

Součástí Creo jsou vyspělé a vysoce výkonné vizualizační nástroje, které umožňují prohlížet, proměřovat a komentovat výrobková MCAD/ECAD  data, a to bez nutnosti mít k dispozici CAD software a umět jej ovládat. Aplikace řady Creo View poskytují možnost prohlížet výrobek v datech pro všechny účastníky procesu vzniku výrobku, kteří jej pro své činnosti potřebují. Např. pracovníci v marketingu, výrobě nebo servisu nemusí čekat, až jim potřebná data zpřístupní konstrukce.

Seriál připravujeme ve spolupráci se společností AV Engineering.

Komentáře