V předchozích dílech seriálu Týden s Creo jsme se věnovali přehledu funkcí a možnostem jejich využití při vývoji nového výrobku v rámci širokého společenství inženýrů, techniků, pracovníků marketingu, servisu atd. Závěrem seriálu shrneme, co znamená Creo pro jednotlivé členy vývojového týmu.

CAD specialisté

CAD specialisté jsou dnes experty na užívání parametrických, prvkově orientovaných (Feature–based) softwarových nástrojů. Vědí, jak vybudovat a řídit síť konstrukčních prvků, stejně jako umí vyhledat a odstranit problémy, které se během jejich práce mohou vyskytnout. Jsou to mistři svého díla.

Parametrické modelování má jednu obrovskou výhodu – možnost opakovaného použití 3D modelů. Myšlenka, koncept, princip může být jednoduše přenesen z existujícího modelu na nový pouze aplikací dílčích změn. Každé pro má však svá proti, a to jsou nestabilní modely. V nich mohou i drobné změny vyvolat řetězovou reakci, jejímž výsledkem je zhroucení celého modelu. CAD specialisté mají k dispozici řadu nástrojů jak těmto stavům předejít nebo je opravit, pokud nastanou problémy. Jsou však okamžiky, kdy je nutné vystavět podstatnou část 3D modelu znovu. A mohou nastat chvíle, kdy je skutečně na zvážení, zda opravovat takovýto model, nebo vytvořit zcela nový.

Pro tyto okamžiky přináší Creo zásadní řešení – Direct modeling. Volné, neparametrické modelování v Creo Direct může být použito nejen na úpravu/opravu vlastních (rozuměj podnikových) dat, ale také importovaných modelů z jiných konstrukčních systémů. To umožňuje opakovaně používat již vytvořené modely bez časových ztrát způsobených jejich opravou nebo dokonce tvorbou nových modelů. Parametrické modelování v Creo Parametric může být vedle toho použito na explicitní definování geometrie výrobku a na automatizaci modelování a generování příbuzných modelů. Zásadním přínosem Creo je možnost bez omezení kombinovat oba modelovací přístupy, plynule mezi nimi přecházet. CAD specialisté mohou tedy využívat zásadně širší paletu konstrukčních nástrojů, než byli dosud zvyklí v jiných CAD aplikacích.

V Creo je tedy zajištěno, že CAD specialisté mohou v podstatně větší míře vycházet v nových projektech z již existujících modelů.  Využití Creo Parametric a Creo Direct, popřípadě využití nástrojů Creo Flexible Modeling (pro hybridní přístup k modelování) jim dovoluje zvolit mnohem kratší cestu ke vzniku nového výrobku, soustředit se více na využití svých expertních znalostí a zkušeností k dosažení vyšší úrovně technického řešení nového výrobku. Creo osvobozuje od neproduktivní rutinní práce.

Vedoucí konstrukčních kanceláří

Není pochyb o tom, že být vedoucím konstrukce v době recese nebylo nic jednoduchého. Personální redukce často zasáhla i vývojová oddělení a počet lidí u pracovních stanic se snížil. Zůstaly však projekty, jejich termíny a požadavky na kvalitu a náklady. A zesílil tlak na produktivitu práce konstrukčních kanceláří.

V těchto podmínkách se znovu objevil požadavek na opakované využití již existujících modelů. Protože jejich autoři často už v podniku nepracovali, nebylo jednouché se vyznat v architektuře jejich díla a editovat ji. To často vedlo k vytváření CAD modelů, které už někdo před tím vytvořil. V těchto podmínkách bylo velmi obtížné navyšovat produktivitu práce.  K tomu dále vytisknout každý výkres, schválit jej nebo připomínkovat a odeslat k dalšímu zpracování. Desítky výkresů, desítky nových dílů na pracovním stole, to byla realita vedoucích konstrukčních kanceláří.

Vedle nástrojů Creo Direct, které jsme popsali v předchozích článcích a výše v tomto shrnutí, má vedoucí konstrukce k dispozici Creo View – aplikace, v nichž je schopen připravit práci pro svůj tým, ale také ji zkontrolovat a schválit či vrátit k dopracování. Nemusí mít na stole plnohodnotný CAD systém, protože k počítači usedá jednou za čas. Creo View je mu k dispozici vždy, když potřebuje věnovat se novému výrobku nebo jeho inovaci, a to nejen v oblasti mechanické konstrukce, ale i v ostatních oborech.

Vedoucí konstrukční kanceláře trápí tři typické problémy, které podkopávají produktivitu jeho týmu: nepředvídatelnost změn, dostupnost aktuálních dat k vývojovému úkolu a žádosti o poskytování podkladů pro jiná oddělení. Vše dnes řeší Creo. Změny – i ty nejkomplikovanější a nejméně očekávané – pomůže vyřešit a zapracovat Creo Direct. Aktuální data ke kontrole a schválení poskytne Creo View. Část činností pro jiná oddělení se dnes vrací k žadateli, protože v Creo má i on přístup k potřebným informacím. Může si je sám vyhledat a zpracovat v dalších aplikacích Creo. Creo uvolňuje ruce konstrukčnímu týmu a pomáhá vedoucím konstrukčních kanceláří plnit včas a kvalitně vývojové úkoly.

Produktoví manažeři a průmysloví designéři

Produktoví manažeři jsou lidé, které zastihnete v neustálém běhu mezi poradami s marketingem, kanceláří, zkušebnou a prototypovou dílnou. Při tom všem shonu a řešení problémů ještě musí předat své myšlenky a návrhy do dalších oddělní k realizaci. Podobně jsou na tom také průmysloví designéři.

Jaká je nejlepší cesta k rychlému zachycení nápadu a vytvoření konceptu? Nejlépe by bylo využít 3D modely, poskládat je dohromady, prověřit jejich smontovatelnost, kolize. Tato cesta nebyla ale nikdy realizována vzhledem k výše uvedenému: produktoví manažeři a designeři nemají čas na 3D modelování. Creo nabízí řešení i pro tyto pracovníky – Creo Sketch. Jednoduchý 2D skicovací nástroj, který vmžiku zachytí jakýkoliv nápad. Pak už je snadné předat skicu, náčrt nebo návrh designu výrobku do dalších oddělení k vytvoření konceptu a 3D modelu výrobku.

Creo nenutí produktové manažery a designéry být CAD experty. Díky využití jednoduchého 2D skicáře v Creo Sketch nepotřebují mít tito lidé rozsáhlé znalosti parametrického modeláře. Je-li třeba vyjít z existujících modelů, rychle je zhruba upravit pro nové potřeby, je tu opět Creo Direct s rychlým, jednoduchým 3D direct modelářem. Modely s naznačenými úpravami od produktového manažera pak převezme konstruktér do Creo Parametric nebo Creo Direct a dokončí jeho záměr.

Tradiční CAD systémy vždy slibovaly produktovým manažerům a designérům schopnost zachytit jejich návrhy. Protože však tito lidé nepotřebovali a tedy nikdy neměli znalosti CAD expertů, zůstalo pouze u slibů. Creo tuto situaci mění, především svými nástroji Creo Sketch a Creo Direct. Ty umožňují velmi rychle v jednoduchém prostředí zachytit námět, nápad či myšlenku a předat ji v prostředí Creo k rozpracování další pracovníkům. Creo představuje první CAD, který naplnil historické sliby produktovým inženýrům a průmyslovým designérům.

Výpočtáři

Konstrukční modely dílů a sestav výrobku nejsou pro výpočtáře ničím zajímavým. Nezajímá je způsob stavby, historie vzniku. Jsou pouze podkladem pro výpočtové modely.

Při vytváření výpočtového modelu odstraňuje výpočtář z konstrukčního modelu prvky, které jsou nepodstatné pro analýzu a její výsledky. Naneštěstí však zásah do parametrické geometrie může znamenat její pád, destrukci, jak jsme popsali již výše. Výpočtář je specialista na pevnostní, teplotní a další analýzy. Není CAD expertem. Dříve tak docházelo k významným časovým ztrátám, spojeným s komplikovanými úpravami konstrukčních modelů na výpočtové. Dnes je řešením Creo Direct. Podobně jako v rukou produktového manažera je i pro výpočtáře optimálním nástrojem, v němž provede potřebné úpravy geometrie rychle, snadno a bez rizika zhroucení modelu. Přímé modelování – Direct Modeling – v prostředí Creo Direct dává výpočtáři svobodu.

Řada FEM aplikací je dnes stavěna jako nástavba nad parametrické modeláře. Z pohledu výpočtáře to nedává příliš smysl, neboť jak jsme právě uvedli, nepotřebuje parametrický modelář pro svou práci. Výpočtář potřebuje aplikaci pro analýzy a simulace. Tu má nyní v podobě Creo Simulate, samostatného výpočtového prostředí, v němž ověřuje konstrukční návrhy, dimenzuje a optimalizuje je podle zadaných technických parametrů.  Sdílí s konstrukčním oddělením jejich data a výsledky své práce předává zpět vývojářům. Vše na jedné datové platformě, bez převodu dat, bez časových a informačních ztrát.

Výrobní inženýři, technologové, marketing, obchod a servis

Vstupem pro práci těchto lidí je dodnes povětšinou papírový výkres, kusovník, barevný obrázek či ilustrace. Vytvoření těchto podkladů zabere spoustu času. Co je nejhorší, je třeba počkat, až vzniknou úplné a přesné 3D modely dílů a sestav. Časové ztráty narůstají. Zvláště pokud např. technolog neschválí nový díl, protože jeho technologičnost je pro výrobu nevyhovující. Nastává proces úpravy 3D modelu, pak výkresu a pak znovu posouzení technologem.

Creo řeší tento problém svými aplikacemi Creo View. Ty zajištují přístup ke konstrukčním datům od samého počátku jejich vzniku. Umožňují zobrazení 3D modelů, 2D výkresů a dalších dokumentů, jejich prozkoumání a připomínkování. Technolog může včas upozornit na technologické nedostatky, NC programátor může s předstihem zahájit přípravu NC programů, marketing může připravovat renderované fotografie budoucích výrobků, servis dohledá podklady pro zajištění náhradních dílů, prohlédne si servisní manuál.

Speciální kapitolu pak tvoří pracovníci zajišťující konstrukci nářadí a NC výrobku. Ti mají k dispozici Creo Direct pro rychlou tvorbu přípravků, upínačů, měřidel a dalšího nářadí. V Creo Parametric pak s využitím řady specializovaných nástaveb navrhují formy, kokily, modelová zařízení a další tvarové nástroje, stejně jako připravují NC programy. Anebo zpracovávají geometrii naskenovanou z fyzického dílu, k němuž není ani výkres, ani 3D model. Opět platí, že všechny tyto práce probíhají na jedné platformě, Creo, s automatickým průběhem změn. Bez čekání a bez chyb.

Závěrem – Co znamená Creo?

Creo přináší nový způsob tvorby a spolupráce při vývoji nového výrobku. Propojuje svou platformou dosud oddělené kanceláře v podniku. Konstruktéři, technologové, průmysloví designéři, produktoví manažeři a další se zabývají stejným úkolem – vývojem výrobku. Jejich potřeba komunikovat a sdílet informace je řešena v Creo. Schopnost pokrýt jedním softwarovým systémem požadavky celého předvýrobního týmu (technologie AnyRole Apps), schopnost využívat pro stavbu 3D modelu výrobku různé techniky v závislosti na požadavcích a potřebách každého pracovníka (technologie AnyMode Modeling), schopnost použít pro nový úkol vhodné existující modely bez ohledu na jejich původ (technologie AnyData Adoption) a schopnost vystavět variantu či konfiguraci výrobku ještě před vyhotovením 3D modelů (technologie AnyBOM Assembly) staví Creo na novou, zcela ojedinělou pozici mezi běžnými CAD/CAM/CAE systémy.

Creo uvolňuje potenciál, dosud uvězněný v pracných, časově náročných postupech, v neschopnosti využívat už existující modely a další data, v nemožnosti sdílet informace ihned po jejich vzniku. Creo je novým etalonem moderního softwarového prostředí pro vývoj nového výrobku.

Seriál připravujeme ve spolupráci se společností AV Engineering.


 

Komentáře