Otevírání rozsáhlých sestav ve většině 3D systémů s sebou přináší řadu technických potíží, například se správou paměti nebo s rychlostí zobrazení. V systému Solid Edge je naštěstí pro správu velkých sestav integrována řada nástrojů, které umožňují snadnou práci s velkými objemy dat.

Uvedeme zde několik tipů, které zefektivní vaši práci.

Přestože můžete otevřít sestavu na nejvyšší úrovni, někdy pravděpodobně nepotřebujete zobrazit celou sestavu nebo veškeré detaily jednotlivých komponent. Solid Edge umí otevřít součásti v režimu „předefinované sestavy“, který ovlivňuje způsob načtení geometrických dat. Předefinování aktivace pro sestavy umožní vybrat, zda mají být součásti skryté, aktivní či neaktivní a zda se zobrazují zjednodušeně nebo podle návrhu.

Při otevírání v režimu předefinovaných sestav systém načítá celou strukturu sestavy,
ale díky zobrazení pouze potřebných součástí se zkrátí doba načítání.

Skrýt všechny komponenty

Jedná se o velmi vhodnou volbu, neboť do systému Solid Edge lze rychle načíst strukturu sestavy, ale nezobrazí se žádné komponenty. Součásti a podsestavy lze podle potřeby zobrazit a aktivovat pomocí stromu modelu.

Použít předefinování aktivace pro součásti

Určuje požadovaný způsob otevření sestavy (soubor ASM). Díky této volbě můžete zvolit, zda budou součásti v sestavě aktivní či neaktivní. Pokud není políčko zaškrtnuté, aktivní nebo neaktivní stav součástí se určí podle posledního uložení. Sestavy s neaktivními součástmi se otevírají rychleji.

  • Aktivovat vše: Určuje, že všechny součásti budou při otevření sestavy aktivní.
  • Deaktivovat vše: Určuje, že všechny součásti budou při otevření sestavy neaktivní.V některých případech se při otevření sestavy aktivují součásti, které mají asociativní odkazy na jiné součásti. Aktivovány mohou být součásti potřebné pro zachování aktuální geometrie modelu, např. součásti se vzájemným propojením, nastavitelné součásti, ohebná potrubí, držáky atd. K uvedeným případům většinou dochází, když je součást upravena mimo kontext sestavy a představuje nadřazenou součást asociativní operace. Při otevření sestavy obsahující podřízenou součást je nutné tuto součást aktivovat, aby se správně aktualizovaly informace o propojení.

Předefinovat zjednodušení pro součásti

Umožňuje určit požadovaný způsob otevření sestavy, která obsahuje zjednodušené součásti. Po nastavení této volby můžete zvolit, zda budou součásti v sestavě zobrazeny pomocí zjednodušené verze nebo v úplné verzi. Po zrušení této volby se zjednodušený nebo úplný stav součástí určuje podle stavu při posledním uložení. Otevírání sestav se zjednodušenými součástmi probíhá rychleji. Tato volba je k dispozici při otevírání dokumentu sestavy.

  • Všechny úplné: Určuje, že při otevření sestavy se všechny součásti s definovanými zjednodušenými verzemi zviditelní v úplné verzi návrhu.
  • Použít všechny zjednodušené: Určuje, že při otevření sestavy se všechny obsažené součásti s definovanými zjednodušenými verzemi otevřou ve zjednodušeném zobrazení.

Předefinovat zjednodušení pro podsestavy

Umožní určit způsob zobrazení podsestav při otevření sestavy. Je-li volba aktivní, můžete si vybrat, zda budou podsestavy v sestavě zobrazeny ve zjednodušené verzi nebo ve verzi návrhu. Po zrušení této volby se zjednodušené nebo návrhové zobrazení podsestav určuje podle stavu při posledním uložení. Otevírání sestav se zjednodušenými podsestavami probíhá rychleji. Tato volba je k dispozici při otevírání dokumentu sestavy. Další informace naleznete v tématu Zjednodušení sestav.

  • Všechny úplné: Určuje, že při otevření sestavy se všechny obsažené podsestavy zviditelní v úplném zobrazení návrhu.
  • Použít všechny zjednodušené: Umožní, aby se při otevření sestavy všechny obsažené podsestavy s definovanými zjednodušenými verzemi otevřely ve zjednodušeném zobrazení.

Konfigurace zobrazení

Přestože máte možnost otevřít sestavu na nejvyšší úrovni, někdy pravděpodobně nepotřebujete zobrazit celou sestavu. Solid Edge umožňuje otevřít součásti pomocí „konfigurace zobrazení“, která zobrazí pouze předdefinovaný výběr sady součástí. V systému je načtena celá struktura sestavy, a při navrhování proto můžete procházet stromem sestavy a zapínat či vypínat zvolené komponenty, aniž by bylo nutné na počátku celou sestavu načíst do paměti. Díky tomu ušetříte čas a zdroje.

Při otevírání sestavy s pomocí konfigurace zobrazení systém načítá celou strukturu sestavy,
ale díky zobrazení pouze těch komponent, o které se právě zajímáte, se zkrátí doba načítání.

Pokud při otevírání sestavy na konfiguraci zapomenete nebo ji nevyberete, můžete proces kdykoli zastavit stisknutím klávesy Esc. Do stromu modelu je zavedena celá struktura sestavy, Solid Edge však zobrazí pouze ty části, které již byly načteny do paměti. Můžete tedy i nadále vybírat součásti, se kterými chcete pracovat, a zobrazovat je podle potřeby příslušným výběrem ve stromu modelu.

Komentáře