Nevíte si rady, jak vymodelovat v řešení SketchUp kouli nebo kužel? Poradíme vám, jak na to.

Postup modelování koule a kužele:

2-SketchUp-kruh
Pro vytvoření koule použijete funkci Kruh. Naleznete ji v menu Draw (Kreslení) → Shapes (Tvary) → Circle (Kruh). Alternativně je možné kliknout na ikonu pro spuštění funkce kreslení kruhu v příslušném panelu nástrojů

Tip: Pro spuštění funkce použijte klávesu C nebo klávesovou zkratku Alt + T + F.

Pro vytvoření kužele použijete funkci Line (Čára). Tuto funkci je možné spustiti v menu Draw (Kreslení) → Lines (Čáry) → Line (Čára). Alternativně je možné kliknout i na ikonu pro spuštění funkce kreslení čáry.
Pro vytvoření kužele použijete funkci Line (Čára). Tuto funkci je možné spustiti v menu Draw (Kreslení) → Lines (Čáry) → Line (Čára). Alternativně je možné kliknout i na ikonu pro spuštění funkce kreslení čáry

Tip: Pro spuštění funkce pro kreslení čáry rovněž použijete klávesovou zkratku – písmeno L.

Další funkce, kterou použijete pro modelování koule nebo kužele, je Follow Me (Následuj mě). Tento příkaz můžete znát i z jiných programů jako „tažení po křivce“.

Příkaz Follow Me spustíte v menu Tools (Nástroje). Tato funkce má rovněž svoji spouštěcí ikonu v panelu nástrojů.
Příkaz Follow Me spustíte v menu Tools (Nástroje). Tato funkce má rovněž svoji spouštěcí ikonu v panelu nástrojů

Modelování koule

Pro tvorbu koule je třeba použít výše uvedenou funkci kreslení kruhu. Nejdříve je možné vytvořit pomocný kruh, od jehož geometrie bude pomocí funkce Follow Me odvozována samotná koule. Střed pomocného kruhu umístěte do počátku souřadného systému, není-li potřeba umístit jej jinam. Poloměr nebo průměr pomocného kruhu zvolte pro výukové účely libovolný, ne příliš velký.

Pomocný kruh
Pomocný kruh

Máte-li vytvořený pomocný kruh, umístěte nad jeho střed hlavní kruh, který již bude podkladem pro samotnou kouli. Tento kruh již musí mít požadovaný poloměr (či průměr) odpovídající rozměrům výsledného modelu. Dále je třeba, aby byl hlavní kruh orientován kolmo k pomocnému kruhu.

Vytvoření kruhu nad pomocný kruh
Vytvoření kruhu nad pomocný kruh

Spusťte funkci Follow Me a klikněte na plochu horní hlavní kružnice a na hranu dolní pomocné kružnice. Horní hlavní kružnice orotuje svoji plochu kolem hrany dolní pomocné kružnice a vznikne koule.

Vytvořená koule
Výsledná koule
Odstraňte pomocnou kružnici
Koule je hotová, odstraňte pomocnou kružnici

Modelování kužele

Postup tvorby kužele je velmi podobný jako u koule. Profil trojúhelníku bude orotován a vytvořen pomocí funkce Čára. Dále bude použita funkce Follow Me pro orotování profilu kužele po kruhu.

Nakreslete pravoúhlý trojúhelník, jehož dolní strana bude odpovídat poloměru podstavy kužele a strana kolmá na dolní stranu bude odpovídat výšce kužele. Tyto úsečky spojte třetí úsečkou. Vznikne potřebná plocha, představující profil kužele.

10-SketchUp-profil-kužele
Vytvoření profilu kužele

Nakreslete pomocný kruh, podle něhož bude profil kužele orotován. Pomocný kruh musí mít střed na vrcholu trojúhelníku, jenž svírá pravý úhel a musí být umístěn kolmo na výšku kužele.

Profil kuželu
Pomocný kruh

Pomocný kruh je vytvořen. Pokračujte funkcí Follow Me a orotujte plochu trojúhelníku po hraně pomocného kruhu. Spusťte funkci Follow Me, klikněte na plochu trojúhelníku a pak na hranu pomocného kruhu. Dojde k vytvoření kužele.

Vytvoření kuželu
Vytvoření kužele
Hotový model kuželu
Hotový model kužele
Za použití výše popsaných principů a technik můžete vymodelovat například Newtonovskou houpačku a trychtýř. Vizualizace těchto modelů je uvedena na začátku tohoto článku.
Využijete-li popsané funkce, zkuste vymodelovat Newtonovskou houpačku nebo trychtýř

Komentáře