Jak vymodelovat terén z mapových podkladů společnosti Google, jsme si ukázali v první kapitole. Podívejme se společně na druhou možnost, kterou je využití kontur, čar a křivek. 

Kapitoly:

  1. Modelování terénu z dostupných 3D dat
  2. Modelování terénu pomocí konstrukčních nástrojů

Pro modelování terénu z kontur, čar a křivek se používají funkce Sandbox. Nástroje jsou k dispozici v záložce Draw → Sandbox, případně přímo v panelu nástrojů.

Na výběr jsou dvě funkce:

  • From Contours (Z kontur),
  • From Scratch (Ze sítě).
Sandbox – Draw
Sandbox – Draw

Funkce From Contours dokáže z kontur, tedy čar a křivek, vytvořit plastickou plochu – terén. Pro využití funkce je třeba mít k dispozici výše uvedené prvky, představující vrstevnice, nebo obdobné prvky charakterizující daný profil terénu.

Vstupní křivky
Vstupní křivky

Máte-li k dispozici potřebné prvky, tak není pak nic snazšího, než je vybrat a kliknout na funkci From Contours. Dojde k vytvoření terénu.

Vytvoření terénu ze vstupních křivek
Vytvoření terénu ze vstupních křivek

V tuto chvíli je vytvořen terén z pomocí vstupních křivek.

Nemáte-li k dispozici vstupní prvky, vyberte funkci From Scratch. Ta již nepotřebuje téměř žádná vstupní data. Její princip spočívá v tvorbě sítě daných rozměrů, následně je editovaná dle potřeby pro vytvoření potřebného terénu.

Síť v modelovém prostoru
Síť v modelovém prostoru

Funkce pro editaci terénu jsou k dispozici v záložce Tools → Sandbox, nebo přímo v panelu nástrojů.

Panel nástrojů  Sandbox – Tools
Panel nástrojů Sandbox – Tools

Jak je z obrázku výše patrné, základní funkce k editaci terénu jsou:

  • Smoove (Táhnutí),
  • Stamp (Obtisk půdorysu na terén a následné vytažení terénu),
  • Drape (Překrytí),
  • Add Detail (Zjemnění sítě),
  • Flip Edge (Obrácení hrany).

Funkce Smoove umožňuje na libovolném průměru (poloměru) vytažení sítě terénu nahoru („na kopec“) nebo dolů („do údolí“). Užití funkce Smoove popisují následující obrázky.

Smoove – poloměr 5000 mm (červená kružnice)
Smoove – poloměr 5000 mm (červená kružnice)
Funkce Smoove „na kopec“
Funkce Smoove „na kopec“
Funkce Smoove „do údolí“
Funkce Smoove „do údolí“

Funkce Stamp umožňuje obtisk a následné vytažení terénu pod objektem umístěným nad terénem směrem k objektu. Toto vytažení je možné provést s náběhem (hodnota Offset > 0 jednotek) nebo bez náběhu (Offset = 0 jednotek).

Následující obrázky představují výsledky užití funkce Stamp.

Stamp bez Offsetu
Stamp bez Offsetu
Stamp s Offsetem
Stamp s Offsetem

Díky užití funkce Drape je možné promítnout objekt umístěný nad terénem na povrch terénu.

Drape před použitím funkce
Drape před použitím funkce
Drape po použití funkce
Drape po použití funkce

Předposlední funkcí Sandboxu je funkce Add Detail (Zjemnění sítě). Užitím této funkce dojde k detailnějšímu prokreslení sítě a tím se zpřesní geometrický model terénu – viz obrázky níže.

Add detail před užitím funkce
Add detail před užitím funkce
Add detail po užití funkce
Add detail po užití funkce

Poslední editační funkcí je funkce Flip Edge (Obrácení hrany). Tato funkce umožňuje obrácení vybrané hrany tak, že se přesmykne koncový a počáteční bod hrany do protilehlých vrcholů čtyřúhelníku. Toto obrácení pak umožnuje flexibilnější editaci terénu.

Flip Edge před užitím funkce
Flip Edge před užitím funkce
Flip Edge po užití funkce
Flip Edge po užití funkce

Znalost modelování terénu s sebou přináší i možnost vymodelovat si další reliéfní prvky. Může se jednat např. o polštáře do předsíně.

Užití funkcí k vytvoření terénu pro zhotovení polštáře
Užití funkcí k vytvoření terénu pro zhotovení polštáře

Tip: Vymodelované objekty vyhladíte funkcí Soften/Smoothen Edges (Změkčit/Vyhladit hrany). Spustíte ji kliknutím na příslušný objekt (terén) pravým tlačítkem. V nastavení je pak třeba zadat požadované hodnoty.

Soften/Smoothen Edges před použití funkce
Soften/Smoothen Edges před použití funkce
Soften/Smoothen Edges po použití funkce
Soften/Smoothen Edges po použití funkce

Komentáře