Propojením prostředí modeláře a výpočetních funkcí nabízí systém NX účinnější možnosti pro práci s geometrií, než je tomu u samostatných CAE preprocesorů. Výpočtáři tak mohou použít veškerých nástrojů synchronní technologie pro vyčištění a idealizaci svých modelů, nebo ji použít pro rychlou tvorbu alternativních návrhů.

Nové postupy umožňují až o polovinu zkrátit čas potřebný pro náhradu objemového těla za tělo plošné, použité pro následnou analýzu. NX vyniká v možnostech tvorby střednicových ploch a jejich automatickém sešívání pro potřeby analýzy. Možné je též automatické promítnutí změn plynoucích z úprav původní objemové geometrie do geometrie plošné. Před tvorbou vlastní sítě lze zobrazit, zda je objemové tělo pro tvorbu tažené sítě vhodné, či nikoliv.

Prohloubeny byly možnosti práce s kompozity. Výpočtáři nyní mohou ověřovat vrstvené kompozitní materiály pomocí výkonných a snadno ovladatelných nástrojů definice vrstev. Data lze načítat z aplikace FiberSim a na importované vysíťované modely mohou být umístěny nové vrstvy.

Pro tvorbu průřezů se v nástrojích CAE standardně pro analýzu používají 1D elementy jako náhrada složité geometrie. Tento přístup je však ve stávajících preprocesorech někdy nepřehledný a náročný na pochopení. Proto NX 7.5 urychluje tvorbu těchto průřezů pomocí inovovaného přístupu, který umožní velmi rychle zobrazit a ověřit funkčnost takto vytvářených modelů.

Také záměny šroubových spojů za rigidní elementy jako náhrady pro simulace obvykle zabírají spoustu času. V nové verzi lze tuto dobu redukovat využitím automatizovaného vyhledávání a záměny množství šroubových spojů díky jedinému kliknutí.

Aplikační rozhraní NX Open API bylo rozšířeno o možnost využití příkazů prostředí síťování, řešících postupů a postprocesingu. Pomáhá programovat vlastní často se opakující postupy simulací a zachytávat tak firemní know-how do nástrojů, které mohou být posléze distribuovány napříč podnikem ostatním spolupracovníkům, vývojovým týmům a umožnit jim tak snadné použití osvědčených a podporovaných metod.

V oblasti pohybových simulací vyniká nástroj NX Motion s nabídkou
integrovaného prostředí dynamických simulací.

Propojení mezioborových simulací

V oblasti pohybových simulací vyniká nástroj NX Motion s nabídkou integrovaného prostředí dynamických simulací. Na rozdíl od simulace pohybu nabízí dynamická simulace pro dosažení shody modelu s realitou prvků průchodky, pružiny a tlumiče a nově též pružného těla.

Pružnost součásti je důležitá, jelikož zaneseme-li pružnost součásti do mechanismu, deformací geometrie můžeme odhalit mnoho vážných konstrukčních problémů. Strojní inženýři tak mohou ověřovat konstrukce na důvěryhodnějších modelech. Dokážou kombinovat elastickou deformaci s pohybem pevného těla a ověřit podmínky například ostrého rázu, náhlých změn pohybu mechanismu nebo vliv pružnosti komponentu na výkon mechanismu či jeho životnost.

Pro studium životnosti strukturální únavovou analýzou, která umožňuje předpovědět například to, zda provozní zatížení nevyvolá v navrhovaných součástech poruchy vyvolané vibracemi nebo cyklickým zatěžováním, jsou k dispozici dva nové nástroje.

NX Durability Wizard pomáhá s výpočtem koeficientu bezpečnosti a životnosti zkoumané součásti. Uplatní jej zejména méně zkušení uživatelé. Pokročilý nástroj simulace životnosti – Advanced Durability Solution poslouží specialistům při složitých výpočtech využívajících statická a míjivá zatížení nebo dvousměrná napětí, či vrubových účinků.

Pro teplotní analýzy a analýzy proudění rozšiřuje NX svoje možnosti ve tvorbě složitých modelů. Příkladem těchto komplikovaných systémů může být směšování plynů nebo systémy obsahující rotující a nerotující proudění. Uživatelé mohou výsledky získat rychleji díky použití dílčích řešení. Vizualizace indikátorů proudění a 3D zobrazení výsledků proudění pro relativní nebo absolutní tlak, umožňuje intuitivně pochopit chování systému proudění.

NX 7.5 pokračuje v trendu podpory více řešičů. Nové možnosti pro simulace hyperrelastických materiálů jsou podporovány jak řešičem Nastran, tak i Abaqus a Ansys a umožňují studovat vliv chování nelineárních materiálů na výrobek. Uživatelé mohou dále ověřit stabilitu servomechanismů a rotujících systémů díky podpoře NX Nastran pro řešení SOL107 a 110. NX také nově podporuje řešení NX Nastran SOL 200 pro optimalizační analýzu a řešení pro pružná těla.

Nástroj NX FE Model Correlation umožňuje porovnat proti sobě výsledky dvou
CAE simulací nebo simulaci vedle výsledků fyzického testu na reálném výrobku.

Důvěryhodnost simulovaných analýz

Ještě před analýzou je potřeba ověřit, že analyzovaný systém je schopen přiblížit se naměřeným datům. Vysoký stupeň přiblížení nebo korelace mezi modelem, výsledky a testovacími daty, zajišťuje vysokou důvěryhodnost výsledků simulace získanou z analyzovaného modelu. Dva nové nástroje umožní rychlou korelaci modelu a jeho aktualizaci.

NX Finite Element Model Correlation (korelace konečněprvkového modelu) slouží ke kvantitativnímu a kvalitativnímu porovnání simulace s modální analýzou nebo porovnání dvou simulací mezi sebou. Aktualizace konečněprvkového modelu zajišťuje, aby stav modelu odpovídal výsledkům testů.

(Zdroj: Siemens PLM Software)

Komentáře