Společnost Iscar uvedla na trh inovované břitové destičky pod obchodním názvem High-Q-Line. Jejich hlavní výhodou je nové řešení uložení destiček v lůžku, řezná geometrie, povlak pro vyšší životnost a použití za vyšších řezných rychlostí.

První myšlenka a realizace vyměnitelné břitové destičky z karbidu wolframu se zrodila v roce 1927. Řada společností od tohoto roku provedla obrovský kus výzkumné a kreativní práce pro jejich zdokonalení, zejména v oblasti geometrie břitu nástroje a tvarů utvářečů třísky. Díky inovacím tak mohou současné nástroje a vyměnitelné břitové destičky obrábět širokou škálu materiálů včetně těžkoobrobitelných slitin, nerezivějících a exotických ocelí bez výrazného opotřebení.

Neustálý vývoj optimalizace procesu obrábění je v souladu se zdokonalením obráběcích strojů a center. Tím vzniká předpoklad ke zrychlování procesu obrábění, na který musí reagovat výrobci řezných nástrojů z hlediska jejich konstrukce. Nástroje musí vlastní konstrukcí těles a geometrií břitů plně vyhovět metodám rychlého odběru materiálu (angl. Fast Metal Removal).

Porovnání standardní břitové destičky s novinkou velikosti ECO.
Porovnání standardní břitové destičky s novinkou velikosti ECO.

Suroviny pro výrobu karbidů ve světovém měřítku prudce rostou a toho jsou si výrobci nástroje vědomi. Jejich snahou je proces výroby podřídit i dalšímu vývoji nástrojů. Optimalizace nástrojů se projevila v novém řešení uložení břitových destiček v lůžku, na geometrii a povlacích, což je dle provedených experimentů zárukou prodloužení životnosti nástrojů a zvýšení produktivity výroby. Dalšími výhodami nové řady nástrojů je vyšší jakost karbidů pro široký aplikační rozsah, vyšší použitelné posuvy, nižší řezný odpor, úspora procesních kapalin s nižším dopadem na životní prostředí a použití nástrojů pro stroje s lehčí konstrukcí rámů.

Inovace v oblasti soustružení

Upínací systém Iscar DoveIQTurn spolehlivě řeší pevné upnutí negativních oboustranných ISO destiček. Šikmá boční plocha destičky opřená v lůžku s rybinovitým vedením je dokonale jištěna a nedochází k jejímu zvedání ani při vysokých řezných silách při hrubovacích operacích. Zejména u systému upnutí destičky páčkou je markantně vyřešen problém se zvedáním destiček. Přínosem této inovace nástroje je možnost nasadit vyšší řezné parametry a tím přispět k zefektivnění výroby.

Nové utvařeče třísek pro soustružení

Pro obrábění ocelí byly vyvinuty tři nové utvařeče třísek a jejich provedení bylo aplikováno na nových destičkách s označením ECO. Výhodou konstrukce utvářečů je tvorba malých rovnoměrných třísek s dobrým odchodem z místa řezu. Odchod třísek z místa řezu je pro proces obrábění velmi důležitý, jelikož nedochází k poškození nástroje a obrobeného povrchu. Tvar třísek je zachován při širokém rozsahu řezných podmínek.

Novými ECO destičkami lze snadněji obrábět zápichy tvaru V.
Novými ECO destičkami lze snadněji obrábět zápichy tvaru V.

Pro jednostranné vyměnitelné břitové destičky určené pro hrubovací operace byl vyvinut utvařeč třísek R3P. Destička s utvařečem je určena pro obrábění ocelí a má zpevněnou řeznou hranu. Pozitivní geometrie čela zmenšila působící řezné síly a konstrukce čelní plochy destičky snížila přenos tepla do nástroje.

Pro polohrubovací operace obrábění ocelí jsou určeny vyměnitelné břitové destičky s utvařečem třísek M3P. Břitová destička má zpevněnou řeznou hranu, pozitivní úhel čela a tvarování na čele pro snížení přenosu tepla do nástroje.

Oboustranné vyměnitelné břitové destičky s utvařečem třísek F3P mají pozitivní úhel čela. V průběhu procesu obrábění dochází k jemnému řezu, nižšímu řeznému odporu a menšímu přenos tepla do břitu. Tyto vlastnosti výrazně prodlužují životnost destičky.

Nižší náklady s ISO destičkami

V mnoha případech soustružnických aplikací vede technology používat destičky větších rozměrů, než je reálná potřeba dané operace. Z tohoto důvodu se rozhodla společnost Iscar vyvinout destičku s širokým rozsahem malých a tím i levnějších ISO soustružnických destiček. Jejich používáním lze dosáhnout výrazné ekonomické úspory drahého karbidu. Nové destičky mají stejné vlastnosti a geometrii jako ty standardní. Jsou vyráběny v širokém rozsahu geometrií, utvařečů, poloměrů zaoblení špičky a také jakostí karbidů.

Řada malých ECO destiček zahrnuje i další novinku, kterou jsou destičky YNMG 1604. Tyto destičky lze upínat do lůžek standardních držáků destiček VNMG 1604. Nové destičky se vyznačují vrcholovým úhlem 25 stupňů. Jsou určeny pro soustružení úzkých tvarů a zápichů tvarů V, které nelze běžně obrobit standardními destičkami s úhlem 35°.

Při soustružení lze zvýšit posuvovou rychlost

Pro rychlý odběr materiálu soustružením byly vyvinuty břitové destičky řady FeedTurn. Jedná se o klasickou trigonovou destičku v kombinaci s nožovým držákem a s úhlem nastavení 18,5 stupně. Pozvolný úhel nastavení dovoluje hloubku záběru 1 až 3 mm s posuvem od 1 do 2,5 mm. Destička WOMG je navíc jištěna v lůžku držáku PWXOR/L proti vylomení systémem DoveIQTurn, který je zmiňován v úvodu článku. Tento držák přináší nejen výhodu použití vysokých posuvů, ale i další ekonomické využití vedlejších břitů jinak běžně nevyužívaných.

Safe-T-Lock pro kopírovací operace

Systém Safe-T-Lock je určen pro kopírovací operace.
Systém Safe-T-Lock je určen pro kopírovací operace.

Pro bezpečnější a pevnější upnutí střídavě namáhaných břitů při kopírovacích operacích soustružení byl uveden na trh soustružnický držák SDNCN 2525M-13-SL. Pro držák jsou určeny kosočtvercové destičky DCMT13…SL s vrcholovým úhlem 55 stupňů a s úhlem hřbetu 7°. V lůžku je podélná drážka, která přesně koresponduje s vylisovaným žebrem na spodku destičky a tím je zajištěna její pevná fixace pro obousměrné podélné soustružení a profilovací operace. Nové řešení tvaru lůžka plně řeší problematiku vymačkávání nebo axiální vymezení vůle destičky při změně směru posuvu při profilovacích aplikacích. Nové destičky s utvařeči F3P a M3M jsou určeny pro polodokončovací a dokončovací operace obráběním ocelích a nerezivějících ocelí.

Soustružení s hloubkou záběru až 35 mm

Oblast energetického průmyslu a těžké strojírenství požadují odebírat velký objem materiálu v nejkratším možném čase. Pro tyto účely byl vyvinut nástroj PLBOR/L 5050T-40 s destičkami LOMX 402224-H6P pro těžké hrubovací aplikace soustružení. Nové tangenciálně upnuté destičky jsou vyrobeny z houževnatého karbidu IC8250. Doporučené řezné parametry pro těžké hrubovací aplikace splnily požadavky trhu, jelikož maximální hloubka záběru může být až 35 mm a maximální posuv do 2 mm. V lůžku nožového držáku jsou upnuty páčkovým systémem a ve spodní části je držák chráněn podloženou destičkou. Tyto nástroje jsou určeny zejména pro těžké aplikace v energetickém, lodním a železničním průmyslu.

Nástroje pro čelní zapichování Tangrip TNF

Nový čelní zapichovací systém se vyznačuje vysokou tuhostí, která je dána již samotnou konstrukcí tangenciálního upnutí destičky v lůžku. Umožňuje nasazení vysokých posuvů a to i při přerušovaném řezu. Upnutí řezné destičky v samosvorném lůžku bez jiného upínacího mechanizmu umožňuje plynulou tvorbu a odchod třísky po čele nástroje. Samotná geometrie destičky utváří třísku tak, že nedochází k odírání bočních stěn zápichu a tříska plynule vybíhá ven. Vyměnitelné destičky TNF šířek 3 a 4 mm se vyrábějí s utvařeči P-IQ pro obrábění oceli a M-IQ pro obrábění nerezivějící oceli v jakosti karbidu IC808. Stejnou destičkou lze upnout do pravého i levého držáku.

Dove-I-Grip pro těžké radiální zapichování

Po dlouholetém vývoji zapichovací řady Tiger přináší na trh Iscar zapichovací systém Dove-Ig-Grip. Nová řada se vyznačuje především vysoce inovativním řešením upínacího mechanizmu destiček. Ty se vyrábějí standardně v šířkách 10, 12, 14, 16, 18 a 20 mm v jakosti karbidu Sumo Tec IC808. Lze je používat v integrálních držácích s průřezem upínací části 25, 32 a 40 mm nebo v planžetách výšky 53 mm s výměnným i kazetami pro šířky destiček 10, 12 a 14 mm. Destičky jsou upnuty v rybinovitém vedení, mají jednoduché ovládání upínacího mechanizmu na čele držáku a při výměně destičky není nutné vyjmout šroub z tělesa.

Připravil Marek Pagáč podle podkladů poskytnutých společností Iscar.

www.iscar.cz

Komentáře