Zajímavý odborný seminář pro obráběče uspořádala společnost Iscar ve spolupráci s firmou Blaser a Katedrou obrábění, montáže a strojírenské metrologie z Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava. Přednášky byly zaměřeny na možnosti produktivního obrábění nástroji Iscar řady IQ a dynamometrické měření vlivu řezných parametrů na řezný odpor.

Seminář se uskutečnil v přednáškové místnosti Nové auly v Ostravě-Porubě. Úvodního slova se ujala proděkanka Fakulty strojní Sylva Drábková společně se Zdeňkem Roubíčkem, jednatelem společnosti Iscar. Oba přivítali účastníky a v krátkosti uvedli obsah semináře.

Po úvodním slovu následovala prezentace Jiřího Polácha o novinkách v nástrojovém vybavení společnosti Iscar pro soustružnické a zapichovací operace. Odbornou přednáškou o měření sil při řezání a funkcí dynamometru navázal Jiří Kratochvíl, odborný asistent a tajemník Katedry obrábění, montáže a strojírenské metrologie.

Odborný seminář proběhl na Nové aule v Ostravě-Porubě. Foto: Jiří Kratochvíl
Odborný seminář proběhl na Nové aule v Ostravě-Porubě. Foto: Jiří Kratochvíl
Teorii obrábění z pohledu řezných sil doplnil Jiří Spurný přednáškou o historii společnosti Blaser. Ta je výrobcem i dodavatelem procesních kapalin. Foto: Zuzana Sadílková
Teorii obrábění z pohledu řezných sil doplnil Jiří Spurný přednáškou o historii společnosti Blaser. Ta je výrobcem i dodavatelem procesních kapalin. Foto: Zuzana Sadílková

Proces soustružení z pohledu řezných sil

Řezná síla je celková síla, kterou působí nástroj na obrobek. Naopak řezný odpor je silové působení obrobku na nástroj. Celkovou řeznou sílu tvoří její složky – řezná, posuvová a pasivní síla. Složky řezných sil působí v různých směrech, na základě kterých lze určit velikost a směr výsledného silového působení.

Celkovou řeznou sílu F tvoří její složky – řezná Fc, posuvová Ff a pasivní Fp. Grafické znázornění řezných sil zpracoval Jiří Kratochvíl.  
Celkovou řeznou sílu F tvoří její složky – řezná Fc, posuvová Ff a pasivní Fp. Grafické znázornění řezných sil zpracoval Jiří Kratochvíl.

Řezná síla je dynamický jev, při kterém z počátku síla roste až po určité maximum, které je charakteristické pro moment, v němž dojde k oddělení třísky od základního materiálu. Následně síla poklesne. Ne však na nulovou hodnotu, protože před ukončením posunutí elementu začne deformace dalšího elementu třísky. Skutečný obraz velikosti řezné síly, která se v průběhu obrábění mění a tento děj je pro ni charakteristický, se měří dynamometry. Ty jsou založeny na principu piezoelektrického jevu, kdy krystal ukrytý ve snímači je schopen generovat elektrický náboj při jeho deformování. Nejznámější piezoelektrickou látkou je monokrystalický křemen.

Soustružnický nůž pravý upnutý v přípravku spojeným s dynamometrem Kistler. Zařízení a nůž jsou upnuty do revolverové hlavy soustružnicko-frézovací centra DMG Mori NLX 2500. Foto: Zuzana Sadílková
Soustružnický nůž pravý upnutý v přípravku spojeném s dynamometrem Kistler. Zařízení a nůž jsou upnuty do revolverové hlavy soustružnicko-frézovací centra DMG Mori NLX 2500. Foto: Zuzana Sadílková

Teoretickou část semináře obohatily živé ukázky obrábění, včetně měření řezných sil dynamometrem Kistler. Ukázky zajistila Laboratoř CNC obrábění Katedry obrábění, montáže a strojírenské metrologie. Porovnávány byly nové typy utvářečů třísek vyměnitelných břitových destiček pro soustružnické operace, které pro experimenty věnovala společnost Iscar. Všechny břitové destičky měly poloměr zaoblení břitu 0,8 mm. Obráběným materiál byla referenční ocel 12 050.1. Sledovanými veličinami v závislosti na upnutí měřicího zařízení byly radiální (pasivní), tangenciální (řezná) a axiální (posuvová) složky síly.

Výsledkem měření je časový průběh a spektrum, které lze považovat za širokopásmový signál. Jedná se o záznam složek řezných sil vznikajících při obrábění.
Výsledkem měření je časový průběh a spektrum, které lze považovat za širokopásmový signál. Jedná se o záznam složek řezných sil vznikajících při obrábění.
Jiří Kratochvíl (vlevo) a Jan Bouma ze společnosti Iscar vyhodnocují data naměřená dynamometrem. Foto: Zuzana Sadílková
Jiří Kratochvíl (vlevo) a Jan Bouma ze společnosti Iscar vyhodnocují data naměřená dynamometrem. Foto: Zuzana Sadílková

Frekvenčními filtry lze v reálném čase přímo vyhodnotit úroveň složek z jistého frekvenčního rozsahu tím, že se ostatní složky spektra potlačí. Z grafů a naměřených hodnot zpracovaných programem Dynoware lze zjistit, zda jsou řezné podmínky obrábění příznivé a do jaké míry mohou ovlivnit trvanlivost nástroje.

Komentáře