Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava v rámci Programu na podporu přípravy projektových záměrů strategických intervencí RIS3 Moravskoslezského kraje – 2. výzva (RRC/04/2017) řešila projekt na téma Inovativní a aditivní technologie výroby. Předmětem projektu byla příprava projektové žádosti včetně všech povinných i nepovinných příloh do výzvy Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI v rámci OP VVV, výzva č. 02_17_049. Název projektové žádosti je totožný s názvem projektu, kterému byla přidělena tato dotace. Projektová žádost byla podána 15. listopadu 2017.

Hlavním záměrem poskytovatele bylo prostřednictvím poskytování dotací zajistit systematickou podporu budování kapacity v Moravskoslezském kraji v souladu s potřebami RIS3 strategií na národní i krajské úrovni, ale také koordinace přípravy projektových záměrů v kraji. Realizátorem projektu byla Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie Fakulta strojní VŠB-TUO.

Cílem projektového záměru je vytvořit unikátní platformu „Inovativní a aditivní technologie výroby“ řešící multioborovou problematiku, která podpoří a prohloubí intenzitu dlouhodobé mezisektorové spolupráce. Hlavní myšlenkou projektu je rozvoj a vznik nového partnerství a spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou v rámci společně realizovaného výzkumu. Projekt má řešit výzkumné aktivity v oblastech 3D tisku kovů z kovových prášků laserovou technologií SLM (Selective Laser Melting) a kompozitních materiálů technologií FDM (Fused Deposition Modeling) prostřednictvím nově vybudované laboratoře s dostupnou infrastrukturou umístěnou v prostorech žadatele projektu.

Klíčovými aktivitami projektu jsou obousměrný přenos jedinečných znalostí, zkušeností a know-how zapojených subjektů, připravit a vytvořit strategii dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací se subjekty z aplikační sféry, realizovat společně výzkumné aktivity a záměry, prohloubit dosavadní spolupráci a rozvíjet novou spolupráci s aplikační sférou – subjekty, které mají sídlo na území ostravské aglomerace ITI a vznik a rozvoj společného výzkumného pracoviště.

Přidanou hodnotou projektu je rozvoj nových technologických řešení (3D tisk kovů a 3D tisk kompozitních materiálů) a inovativních technologií s vazbou na aktuální technicko-technologické požadavky ve strojírenském průmyslu. Tyto technologie v současnosti ostravská aglomerace ITI postrádá a řada firem o ně projevuje značný zájem. Projekt umožní vytvořit unikátní kvalifikovaný odborný tým schopný řešit konkrétní zadání z praxe a uskutečňovat obousměrný přenos společných znalostí, zkušeností a výsledků do aplikační sféry.

Komentáře