Fakulta strojní Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě vznikla na základě vládního rozhodnutí zřízením samostatné Vysoké školy strojní v Ostravě se sídlem v Brušperku k 1. září 1950. Co stálo u zrodu fakulty, jak probíhal její dlouholetý vývoj a jak vidí budoucnost vedení fakulty se dozvěděli vážení hosté i zaměstnanci 8. září 2015 na slavnostním zasedání Vědecké rady v Nové aule v Ostravě-Porubě.

Kořeny fakulty sahají do roku 1716. Tehdy v Jáchově vznikla první báňská škola na světě. V roce 1846 na ni navázal vznik Báňského učiliště v Příbrami. Od této doby se odvíjí historie celé technické univerzity v Ostravě. Důležitý historický milník nastal 1. září 1950. Tento den se považuje za zrod Fakulty strojní.

Průmyslový vývoj vyvolal významné změny v průběhu budování fakulty. Po jednom roce samostatné činnosti byla Vysoká škola strojní připojena k Vysoké škole báňské v Ostravě jako Fakulta strojnictví. Dalších 40 let procházela fakulta hlubokými změnami souvisejícími s rozvojem univerzity i jejího regionu. Měnil se politický i sociální režim, rostl počet studijních oborů, rozvíjelo se zaměření kateder a měnil se název fakulty – ten si fakulta uchovává od roku 1990.

Fakulta strojní vždy byla místem, kde se progresivní technické myšlenky dále rozvíjely. Zpočátku se výuka zaměřovala na energetiku, automatizaci, hydraulické mechanismy, robotiku, aplikovanou mechaniku a strojírenskou technologii. V současné době je na fakultě devět kateder a jeden institut.

Úvodního slova se ujal rektor VŠB-TU Ostrava Ivo Vondrák.
Úvodního slova se ujal rektor VŠB-TU Ostrava Ivo Vondrák. Foto: VŠB-TU Ostrava

Co se však odehrálo v uplynulých čtyřech letech, shrnul současný děkan Fakulty strojní Ivo Hlavatý: „V letech 2011 a 2012 pracovala fakulta s jedním nejnižších rozpočtů ve své historii, což vedlo k utlumení některých aktivit a úsporným opatřením. Toto se negativně odrazilo na kvalitě výuky a rozvoji fakulty. Nyní mohu s radostí konstatovat, že se nám za necelé čtyři roky podařilo navýšit rozpočet o téměř 66 procent v důsledku nárůstu vědeckého výkonu fakulty i přes klesající finanční podporu MŠMT. Za to patří poděkování všem tvořivým a aktivním zaměstnancům fakulty.“

Děkan Fakulty strojní Ivo Hlavatý (vpravo) předal poděkování za dlouholetou spolupráci rektorovi polské univerzity Politechnika Swietokrzyszka Kielce Stanislawu Adamczakovi.
Děkan Fakulty strojní Ivo Hlavatý (vpravo) předal poděkování za dlouholetou spolupráci rektorovi polské univerzity Politechnika Swietokrzyszka Kielce Stanislawu Adamczakovi. Foto: VŠB-TU Ostrava

„Fakulta strojní prošla řadou úspěšných reakreditací s výsledným prodloužením akreditací na osm let. Nově se rozšířila akreditace sedmi oborů bakalářského a magisterského studia o výuku v anglickém jazyce. V letošním akademickém roce byl poprvé otevřen nový studijní program Energetika 21. století pro kombinovanou formu studia, což souvisí s výčtem úspěchů univerzity třetího věku,“ doplnil Ivo Hlavatý.

Jedním ze sledovaných parametrů charakterizujících fakultu, je počet zapsaných studentů do prvního ročníku bakalářského stupně studia. Ten do budoucna rozhoduje o počtech absolventů, kteří trvale chybí nejen v průmyslových podnicích. Na Fakultu strojní se do prvního ročníku zapsalo ke dni konání Slavnostní vědecké rady 538 studentů – a to navzdory předpovědi nepříznivého demografického vývoje. Po poklesu 21 procent zapsaných studentů v loňském roce byl zaznamenán v letošním roce nárůst o 22 procent, který odpovídá počtu studentů zapsaných před třemi roky. Počet zahraničních studentů čítá přes 160, což je ve srovnání s minulými roky dvojnásobek.

Dalším důležitým parametrem kvality výuky je spolupráce a odezva z praxe směrem k absolventům fakulty. Ivo Hlavatý při nástupu do funkce děkana v roce 2012 zřídil poradní orgán – Průmyslovou radu. Ta nyní zahrnuje 29 zástupců průmyslových podniků a dvou klastrů, zastupujících 130 firem.

Slavnostním zasedání Vědecké rady se uskutečnilo v Nové aule v Ostravě-Porubě.
Slavnostním zasedání Vědecké rady se uskutečnilo v Nové aule v Ostravě-Porubě. Foto: VŠB-TU Ostrava

Ze slov děkana Fakulty strojní vyplynulo, že je fakulta v dobré kondici. Studenti a absolventi dosahují mnoha úspěchů, na které je univerzita pyšná. Fakulta strojní vzdělává v akademickém roce 2015–2016 přes 2000 studentů a v následujících letech se očekává další nárůst. Roste i vědecký výkon fakulty, ve kterém se v rámci univerzity řadí na druhé místo za Fakultou elektrotechniky a informatiky.

„Fakulta strojní není založena pouze na kvantitě. V nadcházejících letech se chceme zaměřit na získávání talentovaných studentů ze středních škol a usilujeme o kvalitu výuky i tvůrčí činnost. Máme zájem o rozvoj mezinárodní spolupráce a zapojení do mezinárodních vědeckých programů a vzhledem k vytýkané nedostatečné znalosti cizích jazyků se na tuto problematiku chceme více zaměřit,“ konstatoval děkan Ivo Hlavatý.

Více o historickém vývoji Fakulty strojní se dozvíte na internetové stránce Historický vývoj strojnických disciplín do vzniku fakulty báňského strojnictví.

Komentáře